Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Społeczna Szkoła Podstawowa w Słowinie

Przedmiotowe ocenianie

                                                         MATEMATYKA

 

Przedmiotowe ocenianie z matematyki

w Społecznej Szkole Podstawowej w Słowinie

obowiązujące w klasach IV-VIII od roku szkolnego

2018/2019

 

Spis treści

 

 1. Sposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów        
  1. Zasady oceniania
  2. Pomiar osiągnięć
  3. Przygotowanie się do zajęć
  4. Prace pisemne
  5. Odpowiedzi ustne
  6. Prace domowe
  7. Zasady informowania o osiągnięciach
  8. Aktywność na lekcji
  9. Zasady współpracy z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym w celu poprawy niezadowalających wyników nauczania z matematyki.

IICele edukacyjne

 

ISposoby sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów

 

 1. Zasady oceniania
  1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki oraz poziomami wymagań określonymi w planie realizacji materiału nauczania matematyki w poszczególnych klasach. Dopuszcza się stosowanie plusa lub minusa przy ocenach cząstkowych. W przypadku wybranych form aktywności oceny są wystawiane na podstawie zgromadzonych przez ucznia plusów i minusów.
  2. Ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń otrzymuje za systematyczną pracę w ciągu całego semestru (roku). Na koniec semestru nauczyciel nie przeprowadza żadnych dodatkowych prac klasowych ani sprawdzianów. Wyłącza się sytuacje wyjątkowe, np. długotrwała choroba.
  3. Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe, polecone przez nauczyciela.
  4. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne do poziomu koniecznego w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
  5. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za pierwszy semestr zobowiązany jest do uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu. W przypadku nie uzupełnienia zaległości, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną w klasyfikacji rocznej.
  6. Na lekcjach matematyki oceniane będzie:
   • Rozumienie pojęć matematycznych i rozumienie ich definicji.
   • Znajomość i stosowanie poznanych praw matematycznych.
   • Prowadzenie rozumowań.
   • Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod.
   • Posługiwanie się symbolami i językiem matematycznym, odpowiednim do danego etapu kształcenia.
   • Czytanie tekstów matematycznych ze zrozumieniem.
   • Matematyzowanie problemów zawartych w treści zadań.
   • Umiejętność zastosowania nabytej wiedzy matematycznej w praktyce.
   • Aktywność na lekcjach, praca w grupach i w zespole klasowym oraz własny wkład pracy ucznia.
   • Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.

 

 1. Pomiar osiągnięć

Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

 1. WAGA 4 - Prace klasowe, konkursy
 2. WAGA 3 – Sprawdziany, kartkówki
 3. WAGA 2 – Odpowiedzi ustne, zadania domowe, praca na lekcji,
 4. WAGA 1 – Aktywność na lekcji, pomoce dydaktyczne.

Obserwacja:

 • przygotowania ucznia do lekcji
 • sposobu prezentowania swoich wiadomości
 • jego aktywności na lekcji
 • pracy w grupie i w zespole klasowym

 

 1. Przygotowanie się do zajęć.
  1. Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do zajęć.
  2. Uczeń ma obowiązek systematycznie prowadzić zeszyt i na bieżąco wypełniać zeszyt ćwiczeń.
  3. Przez przygotowanie się do zajęć rozumiemy:
   1. wykonanie zadania domowego
   2. wykonanie zadania długoterminowego
   3. przygotowanie się do odpowiedzi ustnej
   4. przyniesienie zeszytu
   5. przyniesienie zeszytu ćwiczeń
   6. przyniesienie pomocy potrzebnych do lekcji, w tym przyrządów geometrycznych.
   7. Uczeń ma prawo do trzykrotnego zgłoszenia w ciągu semestru nie przygotowania się do zajęć. Musi to uczynić na samym początku lekcji. Po trzykrotnym wykorzystaniu nie przygotowania się do zajęć za każde następne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, o ewentualnej możliwości poprawy decyduje nauczyciel.
 1. Prace pisemne

 

 1. Wszystkie prace pisemne są obowiązkowe.
 2. Ocenę za pracę pisemną nauczyciel wystawia na podstawie liczby zdobytych punktów, informujących o spełnieniu wymagań na poszczególne oceny:
 3. Zazwyczaj nauczyciel korzysta z następującej skali przeliczania punktów na oceny:

 

0 % do 30 % - ocena niedostateczna

31 % do 50 % - ocena dopuszczająca

51 % do 74 % - ocena dostateczna

75 % do 90 % - ocena dobra

91 % do 97 % - ocena bardzo dobra

98 % do 100 %  - ocena celująca

 

 1. Dla uczniów z zaleceniem:

 

0 % do 25 % - ocena niedostateczna

26 % do 45 % - ocena dopuszczająca

46 % do 74 % - ocena dostateczna

75 % do 85 % - ocena dobra

86 % do 94 % - ocena bardzo dobra

95 % do 100 %  - ocena celująca

 

Nauczyciel w zależności od stopnia trudności pracy pisemnej, ma prawo użycia innej skali niż powyższa, powiadamiając o tym wcześniej uczniów.

 

 1. Każda praca pisemna jest dokumentem szkolnym. Uczeń starannie prezentuje w niej swoje wiadomości i dba o jej estetykę. Oceniając pracę nauczyciel uwzględnia możliwości ucznia. Wyjątkiem są  uzasadnione sytuacje (np. dysgrafia, opinie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznych):
 • jeśli praca pisemna jest nieczytelna lub jej wygląd jest niechlujny, nauczyciel nie sprawdza jej -  uczeń otrzymuje wtedy ocenę niedostateczną, bez możliwości jej poprawy, chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej,
 •  nauczyciel ma prawo obniżyć ocenę o jeden stopień, jeśli praca jest niestaranna i nieestetyczna.
 1. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy pisemnej jest podstawą postawienia uczniowi oceny niedostatecznej.
 2. Prace klasowe
 • Prace klasowe lub sprawdziany są przeprowadzane po zakończeniu każdego działu.
 • Prace klasowe trwają 45 minut i obejmują co najmniej 1 dział programowy.
 • Praca klasowa jest zapowiadana tydzień wcześniej, podawany jest wówczas zakres materiału (punktowo), który jest  utrwalony na lekcji powtórzeniowej.
 • Nauczyciel sprawdza prace klasowe w czasie nie przekraczającym dwóch tygodni.
 • W przypadku otrzymania z pracy klasowej oceny niedostatecznej   uczeń ma prawo do poprawy (chyba, ze nauczyciel zdecyduje inaczej), która jest dobrowolna i odbywa się po lekcjach w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac. Poprawa może nastąpić tylko raz. Do dziennika wpisane będą wówczas dwie oceny, lecz pod uwagę brana jest ocena poprawiona
 • W przypadku nieobecności na pracy

klasowej wynikającej z krótkotrwałych (trwających do 1 tygodnia) przyczyn losowych, uczeń ma obowiązek napisać jej w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły (chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej). Wyjątek stanowi długotrwała choroba (powyżej dwóch tygodni):wtedy o konieczności poprawy i terminie decyduje nauczyciel przedmiotu i powiadamia o tym ucznia

 • W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej przez ucznia piszącego pracę klasową po długiej nieobecności, ma on prawo do poprawy tylko raz.
 1. Sprawdziany
 • Sprawdziany trwają od 5 do 20 minut i dotyczą trzech ostatnich tematów.
 1. Kartkówki
 • Kartkówki trwają do 15 minut i dotyczą ostatniego tematu lekcji.
 • Nie muszą być zapowiadane.
 • Nauczyciel oddaje kartkówki uczniom.
 1. Odpowiedzi ustne
 • Termin odpowiedzi nie jest podawany do wiadomości ucznia.
 • Odpowiedzi ustne sprawdzają wiadomości z trzech ostatnich tematów.
 • Dodatkowe pytanie naprowadzające obniża ocenę.

 

 

 1. Prace domowe
 • Praca domowa jest obowiązkowa.
 • W każdym przypadku braku pracy domowej uczeń ma obowiązek odrobienia pracy na najbliższą godzinę lekcyjną.
 • Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej za brak pracy domowej, gdy przed lekcją zgłosił, iż nie potrafił sam wykonać zadanej pracy i pokazał pisemne próby rozwiązania wszystkich przykładów lub wykonał dwukrotnie więcej przykładów ze zbioru zadań dotyczących danego działu.

 

 1. Zasady informowania o osiągnięciach
 • Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach.
 • Każda ocena jest jawna.
 • Rodzice są także informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań i konsultacji.
 • Zarówno uczeń, jak i rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych oraz ocen ucznia.
 • W zależności od potrzeb nauczyciel przeprowadza rozmowy indywidualne, telefoniczne lub osobiste, informujące rodziców o postępach w nauce ich dzieci.

 

 1. Aktywność na lekcji

Przed wystawieniem oceny semestralnej ( końcoworocznej) uczeń otrzymuje ocenę za aktywność na lekcjach matematyki. Przez aktywność rozumiemy:

 1. Częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi
 2. Rozwiązywanie zadań dodatkowych
 3. Aktywną pracę w grupach.
 1. Zasady współpracy z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym w celu poprawy niezadowalających wyników nauczania
  1. Ustalenie wspólnie z uczniem, jakie partie materiału wymagają nadrobienia.
  2. Ustalenie, w jaki sposób zaległości mają zostać nadrobione (np. pomoc koleżeńska, pomoc nauczyciela, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, praca własna)
  3. Współpraca z pedagogiem szkolnym – wspólne ustalenie sposobu pracy z uczniami mającymi problemy dydaktyczne i wychowawcze.

 

 

 

II       C e l e   e d u k a c y j n e:

 

 1. Przyswojenie podstawowych pojęć i umiejętności matematycznych znajdujących zastosowanie w najprostszych sytuacjach praktycznych, a w szczególności opanowanie:
 1. Wykonywanie obliczeń na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych,
 2. Umiejętności rozwiązywania zadań prowadzących do obliczeń arytmetycznych, użycia wzoru lub łatwego równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,
 3. Umiejętności wykorzystania najprostszych pojęć z geometrii w sytuacjach praktycznych, rozwój wyobraźni przestrzennej,
 4. Wprowadzenie do gromadzenia danych, ich uporządkowanie i tworzenie najprostszej prezentacji.
  1. Wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji.

 

Agnieszka Łukaszewska

ZAŁĄCZNIKI:

								

Przedmiotowe ocenianie matematyka

Utworzono dnia 30.09.2019, 18:57

Ewa Kołaczkowska

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny

.

.