Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Społeczna Szkoła Podstawowa w Słowinie

Koncepcja pracy szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2017-2021

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁOWINIE

 

Aktualna sytuacja szkoły

1.Opis szkoły.

1) Nazwa i adres szkoły: Społeczna Szkoła Podstawowa w Słowinie; tel. 943143435;

 e-mail: www.sekretariatslowino@gmail.com

2) Warunki lokalowe: dwa budynki oddalone od siebie ok.500m.

- budynek nr 27 – 6 sal lekcyjnych w tym pracownia komputerowa, , biblioteka, szatnia, toalety

- budynek nr 78 – 4 sale lekcyjne, pokój nauczycielski, pracownia multimedialna, szatnie i toalety, magazynek sportowy, mała sala gimnastyczna, sekretariat z gabinetem dyrektora, gabinet pielęgniarki szkolnej, pomieszczenia oddziału przedszkolnego.

3) Teren przy szkole jest ogrodzony

4) Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 8:00 i trwają do  14:25

6) Uczniowie uczą się w systemie jednozmianowym, część uczniów jest dowożonych.

 

MOCNE STRONY

 • Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje, podejmują nowe działania, doskonalą swój warsztat pracy.

 • W szkole prowadzone są zajęcia dla uczniów wymagających wsparcia specjalistów.

• Szkoła realizuje Program Wychowawczo - Profilaktyczny poddawany bieżącej ewaluacji.

 • Rada pedagogiczna analizuje wyniki klasyfikacji, egzaminu, formułuje i wdraża do dalszej pracy wnioski.

• W szkole obowiązują spójne zasady oceniania -WO, PSO.

 • Corocznie przygotowywany jest kalendarz imprez i uroczystości szkolnych.

 • Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach i zawodach sportowych.

• Dobra opinia o szkole w środowisku lokalnym. Dobra współpraca z instytucjami, organem prowadzącym i nadzorującym szkołę.

SŁABE STRONY

• Brak etatów psychologa.

• Niewielka grupa rodziców wykazuje zainteresowanie współpracą ze szkołą.

• Przestarzałe pracownie komputerowe.

 

 SZANSE

• Zjawiska i procesy zachodzące w szkole będą korzystnie wpływają na jej pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

• Pozytywne opinie o szkole wpływają na pozyskanie sprzymierzeńców i darczyńców.

• Rodzice pozytywnie wpływają na działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły.

• Nawiązanie współpracy z licznymi organizacjami i instytucjami wnosi do szkoły nowe pomysły na realizację działań dydaktyczno – wychowawczych.

• Pozytywne zmotywowanie do pracy poprzez udział nauczycieli w licznych szkoleniach.

ZAGROŻENIA

• Zmiany związane z reformą oświaty.

•Obawy pasywnego stosunku ze strony rodziców wobec podejmowanych przedsięwzięć.

• Zbyt małe środki finansowe na zakup nowoczesnych pomocy naukowych.

 

 MISJA SZKOŁY:

 

Szkoła nasza dąży do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności szkolnej. Pomaga wszystkim uczniom rozwijać osobowość, talenty i uzdolnienia. Uczy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowuje w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów. Wychowuje ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie. Propaguje wśród uczniów zdrowy styl życia. Zapewnia dzieciom bezpieczeństwo fizyczne, emocjonalne i dobrą atmosferę

WIZJA SZKOŁY

Szkoła w sposób nowoczesny i przyjazny przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na kolejnych etapach. Nauczaniu towarzyszy atmosfera życzliwości i wzajemnego zrozumienia. Każdemu dziecku tworzone są właściwe warunki zrównoważonego rozwoju poprzez umożliwienie udziału w innowacyjnych zajęciach dydaktycznych. Kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania wspiera rozwój zdolności, umiejętności oraz zainteresowań uczniów. Uczniowie szanując polską kulturę i tradycję są świadomi własnego pochodzenia i dumni z ojczyzny.

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY:

 

 • Samodzielny.
 • Twórczy.
 • Uczciwy.
 • Odpowiedzialny.
 • Ciekawy świata.
 • Tolerancyjny.
 • Szanuje godność innych.
 • Szanuje prawo.
 • Obowiązkowy i punktualny.
 • Posługuje się TIK.
 • Krytyczny.
 • Komunikatywny.
 • Aktywny społecznie

 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY

 Priorytety uwzględniające wizję i misję szkoły w odniesieniu do następujących obszarów:

 1. PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

• Nadzór pedagogiczny zapewnia rozwój i doskonalenie jakości pracy szkoły oraz zmierza do zaspokojenia potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli.

• Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

• Analiza programów nauczania w celu dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów.

• Opracowanie systemu wsparcia dla uczniów z trudnościami w nauce i zorganizowanie specjalistycznych zajęć psychologiczno – pedagogicznych.

• Monitorowanie postępów wiedzy uczniów.

 •  podniesienie wyników nauczania ze zwróceniem szczególnej uwagi na obszary, które odbiegają od średniej krajowej.
 • stosowanie nowoczesnych metod nauczania ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących, technik multimedialnych, gier, zabaw, wycieczek.
 • zdobywanie nowych kwalifikacji oraz ciągłe doskonalenie nauczycieli w ramach WDN

• Opracowanie oferty zajęć pozalekcyjnych.

• Systematyczne doskonalenia zawodowe nauczycieli.

• Stosowanie nowoczesnych metod kształcenia (w tym TIK) przez wszystkich nauczycieli.

 

 1. OPIEKA I WYCHOWANIE

• Modyfikacja i realizacja Programu Wychowawczo - Profilaktycznego w oparciu o propozycje uczniów, rodziców i nauczycieli.

• Działalność profilaktyczna poprzez realizację programów, współpracę z instytucjami.

• Proponowanie konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów – organizowanie spotkań i warsztatów z pomocą specjalistów.

• Wzmacnianie samorządności w szkole, kształtowanie umiejętności liderskich, rozwijanie wolontariatu, prowadzenie akcji charytatywnych, uczestnictwa dzieci w życiu publicznym.

Zachęcenie do uczestnictwa w projektach i programach.

 • Inspirowanie do zachowań proekologicznych - udział w projektach oraz współpraca z instytucjami lokalnymi, tematycznie nawiązującymi do ochrony środowiska.
 • Promowanie krajoznawstwa i turystyki – wycieczki, konkursy.
 • kształtowanie właściwego stosunku do symboli narodowych, rozwijanie tożsamości narodowej i regionalnej.
 • przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez prowadzenie zajęć przez doradcę zawodowego.
 • stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze (np. Straż Pożarna, GOPS, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, Komenda Policji, Muzeum Zamku Książąt Pomorskich, Klub Kolarski BCM Nowatex Ziemia Darłowska, Sąd Rodzinny, kuratorzy sądowi, parafie).
 • kształtowanie pozytywnego społecznie klimatu szkoły i właściwych relacji międzyludzkich: organizowanie imprez i uroczystości integrujących społeczność szkolną.
 • budowanie wśród uczniów świadomości współodpowiedzialności za mienie szkoły
 • umożliwienie uczniom uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.
 • systematyczne udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

• Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole. Budowa monitoringu wewnątrz szkoły i na terenie boiska.

 

 1. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

• Pogłębienie współpracy z rodzicami, tak, aby stali się inicjatorami różnych przedsięwzięć.

• Aktywne włączenie rodziców w ewaluację wewnętrzną szkoły.

• Organizacja imprez integracyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

• Organizacja pogadanek i szkoleń dla rodziców na aktualne tematy związane z rozwojem i zagrożeniami uczniów prowadzonych przez specjalistów.

• Dalszy rozwój współpracy z placówkami kulturalno – oświatowymi, opiekuńczymi, rekreacji i wypoczynku, instytucjami wymiaru sprawiedliwości, władzami lokalnymi.

popularyzacja informacji na temat ofert edukacyjnych szkół ponadpodstawowych.

 

 

 

 

 1. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 Kadra

• Inspirowanie nauczycieli i pracowników administracji do uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego. • Motywowanie nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych.

• Zwiększenie efektywności pracy zadaniowych zespołów nauczycielskich.

• Zabieganie o możliwość zatrudnienia w szkole psychologa

• Usprawnienie systemu przepływu informacji przez wprowadzenie dziennika elektronicznego.

• Kontynuacja działań sprzyjających integracji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej.

• Odpowiednie zagospodarowanie otoczenia szkoły, upiększenie terenów zielonych.

• Modernizacja bazy sportowej szkoły, modernizacja budynku szkoły.

• Doposażenie gabinetów w nowoczesne pomoce dydaktyczne i multimedialne.

• Wzbogacenie księgozbioru biblioteki o lektury szkolne i aktualną literaturę.

• Pozyskiwanie środków pozabudżetowych: przystąpienie do projektów, pozyskiwanie odpisu z 1% podatku, korzystanie z inicjatyw obywatelskich, właściwe dysponowanie środkami budżetowymi.

 

 1.  

• Współpraca z mediami w celu promowania pozytywnego wizerunku szkoły i prezentowania działalności szkoły.

• Organizowanie imprez i uroczystości z udziałem władz i środowiska lokalnego.

• Prezentowanie dorobku szkoły na stronie internetowej szkoły i gminy.

• Pozyskiwanie sprzymierzeńców szkoły.

 

EWALUACJA

Ewaluacja koncepcji będzie odbywać się na podstawie:

• analizy wniosków z prowadzonego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego

• sprawozdań powołanych zespołów zadaniowych

• wniosków z przeprowadzonej w szkole w każdym roku ewaluacji wewnętrznej

• opinii uczniów, rodziców i nauczycieli wyrażanej w analizie dokumentów i wywiadach

 

 

DOKUMENTY POWIĄZANE Z KONCEPCJĄ

• Statut Szkoły.

• Program Wychowawczo - Profilaktyczny.

• Plany pracy zespołów zadaniowych.

• Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

• Kalendarz szkolny na dany rok szkolny.

• Plan pracy Samorządu Uczniowskiego.

• Plany pracy pedagoga szkolnego, bibliotekarza.

• Plany zajęć dodatkowych

 

 

 

Koncepcja pracy szkoły przedstawiona Radzie Pedagogicznej

dnia 14.09.2017r

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny

.

.