Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Społeczna Szkoła Podstawowa w Słowinie

Procedury - bezpieczeństwo

Aneks do  ,,PROCEDURY DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS ICH POBYTU W PRZEDSZKOLU”

w oparciu o wytyczne GIS z dn. 25.sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego

 

ORGANIZACJA OPIEKI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

 

 1. Grupa przedszkolna przebywa, w miarę możliwości organizacyjnych,

w wyznaczonych i stałych pomieszczeniach przedszkolnych. Wyjątek stanowią ćwiczenia na sali gimnastycznej.

 1. Do grupy przyporządkowane są stałe osoby z personelu pedagogicznego

i niepedagogicznego.

 1. W sali znajdują się sprzęty i przedmioty, które można uprać lub zdezynfekować. Po zabawie dzieci wrzucają używane zabawki do wyznaczonego pojemnika, by zostały zdezynfekowane lub umyte.
 2. Drobne przedmioty ( klocki LEGO, liczmany, książki, naczynia do zabaw kulinarnych, koraliki itp. będą używane przez dzieci rotacyjnie (nie częściej niż raz w tygodniu). Nauczyciel codziennie oznacza etykietami pomoce, z których

w danym dniu mogą korzystać przedszkolaki.

 1. Dziecko nie przynosi do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 2. Wietrzenie sal odbywa się co godzinę.
 3. W miarę możliwości dzieci nie stykają się z innymi klasami ( również na boisku szkolnym).
 4. Dzieci przewożone autobusem szkolnym posiadają maseczki, które są zdejmowane dopiero w szatni przedszkola.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci do/z przedszkola, autobusu mają zachować dystans w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 1,5 m.
 6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni z zachowaniem zasady dystansu, lecz nie więcej niż dwoje rodziców/opiekunów w szatni.
 7. Każda osoba dorosła po wejściu do szatni ma obowiązek posiadania maseczki na twarzy i dezynfekcji rąk.
 8. Do placówki może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 9. Dzieci przyprowadzane są do placówki przez osoby zdrowe. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 10. Po rozebraniu się w szatni każde dziecko kieruje się do łazienki w celu umycia rąk.

Podczas dnia dzieci myją ręce często ( przed zabawą swobodną, przed zajęciami, przed posiłkiem, po powrocie z dworu, po skorzystaniu z toalety itp.)

 1. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów od nauczyciela podczas pobytu dziecka w przedszkolu, bądź jak najszybszego kontaktu zwrotnego w przypadku nieodebrania telefonu.
 2. Za zgodą pisemną rodziców dzieciom będzie wykonywany pomiar temperatury ciała przed wejściem do autobusu/ przedszkola. Dziecko z temperaturą powyżej 37.5 zostaje odprowadzone przez rodzica/ opiekuna do domu.
 3. W przypadku złego samopoczucia, objawów chorobowych dziecko jest izolowane od grupy w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i natychmiastowe powiadomienie rodziców w celu pilnego odebrania.
 4. Podczas pobytu na powietrzu dzieci nie korzystają z placu zabaw.
 5.  Podczas posiłków dzieci unikają częstowania innych swoim jedzeniem. Butelki

z piciem, bidony są oznaczone przez rodziców tak, by uniknąć pomyłki napicia się z cudzego pojemnika.

 

 

Aneks do  ,,PROCEDURY DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS ICH POBYTU W PRZEDSZKOLU”

w oparciu o wytyczne GIS z dn. 2 lipca 2020 r.

 

ORGANIZACJA OPIEKI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

 

 1. Grupa przedszkolna przebywa, w miarę możliwości organizacyjnych,

w wyznaczonych i stałych pomieszczeniach przedszkolnych. Wyjątek stanowią ćwiczenia na sali gimnastycznej.

 1. Do grupy przyporządkowane są stałe osoby z personelu pedagogicznego

i niepedagogicznego.

 1. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 2. W sali znajdują się sprzęty i przedmioty, które można umyć, wyprać, lub zdezynfekować. Po zabawie dzieci wrzucają używane zabawki do wyznaczonego pojemnika, by zostały zdezynfekowane lub umyte.
 3. Drobne przedmioty ( klocki LEGO, liczmany, książki, naczynia do zabaw kulinarnych, koraliki itp. będą używane przez dzieci rotacyjnie (nie częściej niż raz w tygodniu). Nauczyciel codziennie oznacza etykietami pomoce, z których

w danym dniu mogą korzystać przedszkolaki.

 1. Dziecko nie przynosi do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 2. Wietrzenie sal odbywa się co godzinę.
 3. W miarę możliwości dzieci nie stykają się z innymi klasami ( również na boisku szkolnym).
 4. Dzieci przewożone autobusem szkolnym posiadają maseczki, które są zdejmowane dopiero w szatni przedszkola.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci do/z przedszkola, autobusu mają zachować dystans w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący 2 m.
 6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni z zachowaniem zasady dystansu, lecz nie więcej niż dwoje rodziców/opiekunów w szatni.
 7. Każda osoba dorosła po wejściu do szatni ma obowiązek posiadania maseczki na twarzy i dezynfekcji rąk.
 8. Do placówki może uczęszczać wyłącznie zdrowe dziecko, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 9. Dzieci przyprowadzane są do placówki przez osoby zdrowe. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 10. Po rozebraniu się w szatni każde dziecko kieruje się do łazienki w celu umycia rąk.

Podczas dnia dzieci myją ręce często ( przed zabawą swobodną, przed zajęciami, przed posiłkiem, po powrocie z dworu, po skorzystaniu z toalety itp.)

 1. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów od nauczyciela podczas pobytu dziecka w przedszkolu, bądź jak najszybszego kontaktu zwrotnego w przypadku nieodebrania telefonu.
 2. Za zgodą pisemną rodziców dzieciom będzie wykonywany pomiar temperatury ciała przed wejściem do autobusu/ przedszkola. Dziecko z temperaturą powyżej 37.5 zostaje odprowadzone przez rodzica/ opiekuna do domu.
 3. W przypadku złego samopoczucia, objawów chorobowych dziecko jest izolowane od grupy w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i natychmiastowe powiadomienie rodziców w celu pilnego odebrania.
 4. Podczas pobytu na powietrzu dzieci nie korzystają z placu zabaw.
 5.  Podczas posiłków dzieci unikają częstowania innych swoim jedzeniem. Butelki

z piciem, bidony są oznaczone przez rodziców tak, by uniknąć pomyłki napicia się z cudzego pojemnika.

 

 

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS ICH POBYTU

W PRZEDSZKOLU

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,

a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.

2. Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa.

3. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.

4. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe, które są określone

w „Instrukcji BHP” i „Instrukcji Ppoż.” obowiązujących na terenie szkoły.

5. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola o godz.830 przez rodziców bądź inne osoby dorosłe upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani

o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

6. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione (pisemne upoważnienie powinno być złożone na początku roku szkolnego, a potem przechowywane w dokumentacji przedszkola).

7. Nauczyciel powinien widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.

8. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki.

9. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzić czas atrakcyjnie i aktywnie.

10. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.

11. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i umiejętność dzielenia się nimi.

12. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, kieruje zabawą lub ją inspiruje, ewentualnie ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek

i sprzętu, którym bawią się dzieci.

13. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących

w grupie.

14. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

15. Podczas zajęć dodatkowych ( religia, j. angielski) nauczyciel przedszkola nie oddala się poza teren przedszkola i służy wsparciem w razie problemów wychowawczych.

16. Nauczyciele wchodzący do grupy zgłaszają wychowawcy koniec zajęć dodatkowych i przekazują opiekę nad wychowankami.

17. Przy przemieszczaniu się grupy, np. do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się w szeregu lub parami i tak samo się przemieszczają.

18. Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel powinien przygotować pisemną listę dzieci i opiekunów oraz sporządzić wspomnianą już kartę wycieczki. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni podpisać, że biorą odpowiedzialność za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki.

19. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel zobowiązany jest natychmiast powiadomić dyrektora oraz:

· Zapewnić udzielenie pierwszej pomocy;

· Zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka;

· Podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola);

· Zawsze gdy wypadek jest ciężki, powiadomić organ prowadzący

i prokuraturę.

20. Procedura powypadkowa określona jest w „Instrukcji BHP” obowiązującej

                   szkole.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny

.

.