Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Społeczna Szkoła Podstawowa w Słowinie

Regulamin boiska szkolnego

Regulamin boiska szkolnego

Regulamin korzystania z boiska szkolnego 

 

1. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć ruchowych oraz spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów.

2. W trakcie trwania zajęć dydaktycznych w szkole na terenie boiska szkolnego mogą przebywać jedynie uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej w Słowinie oraz wychowankowie Przedszkola.

3. Przed rozpoczęciem każdych zajęć prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie boiska oraz czy na terenie boiska nie znajdują się przedmioty zagrażające bezpieczeństwu uczniów.

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń technicznych na boisku szkolnym prowadzący zajęcia zgłasza je dyrektorowi szkoły.

5. Korzystanie z boiska w trakcie zajęć z wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć ruchowych oraz przerw międzylekcyjnych powinno odbywać się pod nadzorem nauczyciela odpowiedzialnego za bezpieczeństwo uczniów.

6. Użytkownikom boiska szkolnego zabrania się:

- palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek;

- używania wulgaryzmów;

- przebywania na terenie boiska osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

- użytkowania boiska szkolnego i jego wyposażenia niezgodnie z przeznaczeniem w sposób niebezpieczny i zagrażający bezpieczeństwu;

- wprowadzania zwierząt;

- niszczenia urządzeń sportowych i zaśmiecania boiska;

- wstępu na teren szkolny i przebywania na terenie boiska poza godzinami zajęć lekcyjnych.

 

7. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę.

8. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania ustanowionych zasad (regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń).

9. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym a wynikają z nieprzestrzegania regulaminu, dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności.

10. Za wypadki i szkody poniesione przez osoby postronne korzystające z boiska szkolnego szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

Telefony alarmowe:

Straż Pożarna – 998; Policja – 997; Pogotowie ratunkowe – 999; Alarmowy –112

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny

.

.