Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Społeczna Szkoła Podstawowa w Słowinie

Przedmiotowy system oceniania

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIEOSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW NA LEKCJACHPRZYRODYW KLASIE  IV
 

Ocena ucznia powinna być oceną wspierającą w osiąganiu celów, motywującą  ucznia do dalszej pracy i diagnozującą jego osiągnięcia.
Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie:
·Wiadomości – uczeń zna i rozumie zależności występujące w przyrodzie – charakteryzuje poziomy życia – wskazuje i ocenia zmiany w środowisku pod wpływem działalności człowieka – zna podstawowe pojęcia biologiczne – opisuje budowę i czynności życiowe organizmów żywych – zna zasady zdrowego stylu życia
·Umiejętności – rozumie podstawowe pojęcia biologiczne – orientuje się na mapie i w terenie – obserwuje i opisuje środowisko przyrodnicze i zjawiska w nim zachodzące – wykonuje proste doświadczenia i interpretuje ich wyniki – samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji – przedstawia na forum klasy wyniki swojej pracy
·Postawy – postawy proekologiczne i prozdrowotne – odpowiedzialnego działania na rzecz środowiska – zaangażowania podczas pracy lekcyjnej – aktywnego udziału w konkursach przyrodniczych

Formy aktywności uczniów podlegające ocenie:
· Prace pisemne – prace klasowe,  sprawdziany i kartkówki
· Odpowiedzi ustne
· Prace domowe
· Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń
· Dodatkowe pomoce potrzebne do lekcji
· Praca w grupach
· Prace długoterminowe – albumy, zielniki, plakaty, gazetki itp.
· Aktywność w czasie lekcji i działalność pozalekcyjna – konkursy, kółka,
organizacje proekologiczne, udział w akcjach ekologicznych itp.
Aktywność pozalekcyjna wpływająca na podwyższenie oceny:
· Sukcesy w konkursach przyrodniczych i ekologicznych
· Duże zaangażowanie w pracy na rzecz ochrony środowiska· Działalność w kołach zainteresowań.
 

ZASADY OCENIANIA:
· Każdy uczeń jest oceniany systematycznie, zgodnie z zasadami
sprawiedliwości.
· Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
· Prace klasowe  w formie testu  przeprowadzane są po zakończeniu każdego działu.
·Nauczyciel zapowiada prace klasowe z  co najmniej tydzień wcześniej, a oddaje je poprawione w ciągu,  najpóźniej dwóch tygodni.
· Uczeń, który uzyskał z pracy klasowej  ocenę niedostateczną,
musi ją poprawiaćobowiązkowo w terminie uzgodnionym z nauczycielem ( do 2 tygodni od rozdania prac).  Ocena z    poprawy wpisywana jest do dziennika przy pierwotnej ocenie .
· W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej lub sprawdzianie pisemnym ma on obowiązek napisania go w terminie ustalonym z nauczycielem.
·Prace klasowe,  sprawdziany, kartkówki  oceniane są punktowo, a następnie przeliczane na skalę procentową odpowiadającą poszczególnym ocenom:
100- 98%% punktów i punkty dodatkowe – ocena celująca
 97% – 91% – ocena bardzo dobra
 90% – 75% – ocena dobra
 74% – 51% – ocena dostateczna
50% – 31% – ocena dopuszczająca
 30% – 0% – ocena niedostateczna

· Uczeń może 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny (nie dotyczy zapowiedzianych  prac klasowych i sprawdzianów).
· Uczeń za nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego) oraz brak pracy domowej otrzymuje „ -”, trzy „-”skutkują otrzymaniem oceny niedostatecznej.
·Aktywność na lekcjach, nagradzana jest „+”. Za każde 4 zgromadzone„+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. Przez aktywność na lekcji rozumiemy
częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi,
wykonywanie dodatkowych zadań w czasie lekcji, aktywną pracę w grupie.
· Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić przerobiony zakres
materiału, zadania w zeszycie ćwiczeń, notatki w zeszycie i odrobić zadania domowe.
· Ocenę z bieżących tematów ( do 2-3 lekcji wstecz) uzyskuje uczeń z krótkich  odpowiedzi ustnych.

Kartkówki są niezapowiadane, obejmują wiedzę z ostatniej lekcji. Poprawie podlegają oceny : niedostateczna . dopuszczająca i dostateczna.  Jeżeli są zapowiedziane  nie podlegają poprawie.
· Z prac terminowych przydzielanych przez nauczyciela (np. referat, album, plakat, doświadczenie, model, pomoce do lekcji)
 

Z  tytułu bardzo dobrych wyników w konkursach przyrodniczych na różnym szczeblu uczeń otrzymuje wyższą ocenę semestralną                                        

· Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu ćwiczeń i zeszytu przedmiotowego
Zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne                                                              · Uczeń mający kłopoty w nauce może zgłosić się do nauczyciela z prośbą
o dodatkową pomoc. Jej forma ustalana jest na bieżąco, wspólnie z uczniem.
Mogą to być: – dodatkowe konsultacje (po uzgodnieniu z nauczycielem), – prace ułatwiające i przybliżające zrozumienie problemu, – pomoc koleżeńska, – ścisła współpraca z rodzicami.
 

OCENIANIE:Bieżące ocenianie uwzględnia założenia zawarte w WO. Uczeń nie ma prawa na pracach pisemnych ,,ściągać”. Każda taka próba kończy się odebraniem pracy i wystawieniem oceny niedostatecznej.

Bieżące oceny z prac pisemnych wystawiane są na podstawie progów procentowych;

 

0%-30%niedostateczny 31%- 50% dopuszczający

 51%- 74% dostateczny

75%-90%dobry 91%-97%bardzodobry98%- 100% celujący

 

 

W przypadku ucznia z zaleceniem dostosowania wymagań przelicznik jest następujący;

0- 25% niedostateczny

 26- 45% dopuszczający

 46- 74 % dostateczny

 75- 85 %  dobry

 86- 94 % bardzo dobry

 95- 100% celujący

 

Warunki wystawiania ocen semestralnych i końcoworocznych

 

Ocena semestralna i końcoworoczna jest wystawiana z przynajmniej z 6 ocen cząstkowych. Podstawą ich wystawienia jest średnia ważona ocen . Przydziela się następujące wagi ;

 

waga 4 praca klasowa, sprawdzian, konkursy na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim

 

waga 3- kartkówka, odpowiedź ustna, projekt, sprawdzian semestralny ,

 

waga 2- praca domowa, prace dodatkowe (np. zielnik ,doświadczenie, album, plakat , gazetka )

 

waga 1- aktywność na lekcji (ustna), karty pracy, ćwiczenia, praca w grupie,diagnoza.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny

.

.