Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Społeczna Szkoła Podstawowa w Słowinie

Przedmiotowy system oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z PLASTYKI

SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁOWINIE

Kl. IV – VII i III gimnazjum

 

Podczas oceniania na lekcjach plastyki i zajęciach artystycznych bierze się pod uwagę:

- Postawę, zachowanie, motywację ucznia do pracy, przygotowanie do zajęć.

Chęć od pracy, obowiązkowość powinna być doceniana jako istotny, podstawowy czynnik umożliwiający twórczość, poznawanie dzieł, udział w wystawach. Ocenie podlega nie tylko sama praca ale i proces tworzenia, zaangażowanie ucznia, staranność wykonania.

- Poczucie odpowiedzialności. Istotne znaczenie dla oceny ma również szacunek dla prac własnych i cudzych ,w tym dziedzictwa kulturowego. Niedopuszczalne jest tworzenie plagiatów, lub nietolerancja dla dzieł innych. Ważne jest również poczucie odpowiedzialności za treść i formę własnej twórczości.

- Praca w grupie. Umiejętność zgodnej współpracy przy działaniach zespołowych , słuchanie innych , tolerancja, umiejętność porozumiewania się i wymiany informacji stanowi ważny element oceny z plastyki.

- Zróżnicowane możliwości, zdolności plastyczne wpływające na ogólny efekt plastyczny prac. Uczniowie mniej zdolni, a starający się o estetykę wykonania swoich prac plastycznych mogą otrzymywać za nie dobre oceny. Uczniowie przejawiający szczególne pasje artystyczne mogą liczyć na wsparcie w ich rozwoju.

- Osobowość ucznia, odwaga wypowiedzi artystycznej, cechy temperamentu wpływające na sposób realizacji i formę wykonania zadań plastycznych. Na ocenę sposobu wykonania prac plastycznych, zastosowania określonych środków wyrazu artystycznego, sposób formułowania wypowiedzi nie mogą wpływać czynniki związane np.z nieśmiałością, wycofaniem dziecka.

-

Wymagania na poszczególne oceny: semestralną i roczną z plastyki i zajęć artystycznych

Ocena celująca

Uczeń:

- przejawia postawę twórczą, poszukującą, samodzielną, cechuje go oryginalna twórczość plastyczna,

- szanuje prace swoje i innych twórców, cechuje go poczucie odpowiedzialności za treść i formę własnej twórczości,

- opanował podstawowe wiadomości z zakresu kultury plastycznej , jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego,

- świadomie posługuje się środkami artystycznego wyrazu w podejmowanych pracach,

- analizuje różnorodne treści zawarte w dziełach sztuki,

- zauważa różnorodne powiązania plastyki z innymi dziedzinami życia,

- kształtuje estetykę otoczenia w różnorodnych formach,

- uczestniczy w konkursach plastycznych,

- zawsze jest przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczy.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

-wykonuje różnorodne, oryginalne kompozycje plastyczne,

-przejawia bardzo dużą aktywność twórczą,

-dobrze posługuje się środkami wyrazu artystycznego w wykonywanych pracach,

-potrafi wnikliwie analizować treści dzieł,

- szanuje prace swoje i innych twórców, cechuje go poczucie odpowiedzialności za treść i formę własnej twórczości,

- opanował podstawowe wiadomości z zakresu kultury plastycznej , jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego,

-znajduje liczne powiązania między plastyką a innymi dziedzinami życia,

-aktywnie wpływa na estetykę otoczenia,

-rozszerza wiedzę poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, mediów,

-w pełni przyswoił wiadomości objęte programem nauczania i zdobył umiejętności sprawnego posługiwania się wiedzą do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych bez pomocy nauczyciela,

- zawsze jest przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczy.

Ocena dobra

Uczeń:

-przyswoił treści, które umożliwiają mu tworzenie złożonych praktycznych i teoretycznych ćwiczeń plastycznych,

-przejawia dużą aktywność twórczą,

- analizuje niektóre wskazane treści zawarte w dziełach,

-przenosi wiedzę o plastyce na inne dziedziny życia, m.in. kształtuje estetykę otoczenia,

-opanował większość wiadomości i zdobył umiejętność wykorzystania ich do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w sytuacjach typowych,

- zawsze jest przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczy.

- szanuje prace swoje i innych twórców, cechuje go poczucie odpowiedzialności za treść i formę własnej twórczości,

- opanował podstawowe wiadomości z zakresu kultury plastycznej , jej narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego,

Ocena dostateczna

Uczeń:

-przyswoił podstawowe treści, które umożliwiają mu realizowanie bardzo prostych, schematycznych, stereotypowych kompozycji plastycznych,

-w sposób uproszczony wypowiada się o sztuce,

-ma świadomość potrzeby estetyki otoczenia, ale przejawia bierny stosunek do jej kształtowania,

-zna najważniejsze treści, potrafi je zinterpretować i przy niewielkiej pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na pytania i rozwiązuje proste zadania,

-stara się być przygotowany do lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć.

- szanuje prace swoje i innych twórców, cechuje go poczucie odpowiedzialności za treść i formę własnej twórczości,

- orientuje się w kulturze własnego regionu.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

-przyswoił treści dotyczące plastyki,

-nabył umiejętności, które umożliwiają mu realizację zadań w życiu codziennym dotyczących posługiwania się językiem plastyki na poziomie elementarnym,

-wykonuje schematyczne, uproszczone prace plastyczne związane z życiem codziennym,

-nie kształtuje estetyki otoczenia,

-skąpo wypowiada się o plastyce,

-przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na pytania i rozwiązuje proste zadania,

- rzadko przygotowuje się do zajęć, nie przynosi zalecanych materiałów i przyborów.

Ocena niedostateczna

Uczeń:

- nie opanował treści programowych umożliwiających mu podjęcie nauki na następnym etapie edukacyjnym, nie uczestniczy w kulturze, nie przygotowuje się do zajęć i w nich nie uczestniczy.

 

Waga ocen:

zadanie plastyczne – 3

aktywność na lekcji – 2

praca domowa – 1

praca dodatkowa – 4

udział w konkursie - 4

mgr Katarzyna Filipek

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny

.

.