Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Społeczna Szkoła Podstawowa w Słowinie

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowe Ocenianie osiągnięć uczniów z historii                                  w  klasach  IV-VIII

Proponowane kryteria określające wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować podczas pięcioletniego cyklu nauki historii. Wymagania są dostosowane do możliwości uczniów w danej klasie.

Aby uzyskać ocenę:• dopuszczającą – uczeń powinien wykazać się znajomością elementarnej wiedzy, wyjaśniać z pomocą nauczyciela znaczenie podstawowych terminów historycznych, dokonywać opisów przeszłości i porównywać ją z teraźniejszością na podstawie materiałów ilustracyjnych;

• dostateczną – uczeń powinien posiadać podstawową wiedzę faktograficzną, czytać teksty ze zrozumieniem, dostrzegać związki teraźniejszości z przeszłością, opanować najprostsze umiejętności przedmiotowe, takie jak: dokonywanie oceny zdarzenia, opis, porównanie, określanie, w którym wieku doszło do danego zdarzenia, porządkowanie wydarzeń w kolejności chronologicznej, odczytywanie daty wydarzenia z osi czasu;

• dobrą – uczeń powinien opanować wiedzę faktograficzną na poziomie ponadpodstawowym, wykazywać się aktywnością na lekcjach, wyrażać własną opinię, dostrzegać ciągłość rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego, integrować wiedzę uzyskaną z różnych źródeł, samodzielnie poszukiwać informacji o swoim regionie i rodzinnej miejscowości, umiejętnie posługiwać się mapą, odczytywać wiadomości z wykresów i tabel;

• bardzo dobrą – uczeń musi wykazać się nie tylko dużą wiedzą, lecz także zrozumieniem procesów historycznych; powinien również samodzielnie wyciągać wnioski, ujmować treści historyczne w związki przyczynowo-skutkowe, krytycznie odnosić się do wydarzeń z przeszłości oraz porównywać epoki i okresy;

• celującą – uczeń wykazuje się rozległą wiedzę historyczną, świadczącą o uzdolnieniach humanistycznych, ponadto wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem. Osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (np. w olimpiadach historycznych). Bierze czynny udział w życiu szkoły, wykazuje się aktywną i prospołeczną postawą, np. pomagając słabszym koleżankom i kolegom w nauce.

Formy i metody sprawdzania wiedzy.

Ocenianiu podlegają następujące formy pracy ucznia:– prace klasowe ,sprawdziany, kartkówki, wypowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne, praca na lekcji, praca w grupach, praca domowa, referat, projekt uczniowski, prowadzenie zeszytu

Praca klasowa – to określenie stopnia opanowania materiału z zakresu części lub całego działu programowego,  poprzedzona powtórzeniem, zapowiedziana na tydzień przed wyznaczonym terminem i zapisana w e- dzienniku. Nauczyciel zapowiadając pracę klasowa podaje jednocześnie zakres obowiązującego materiału. Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do pracy klasowej. Czas przewidziany na przystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi dwa tygodnie od powrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem. Po przekroczeniu ustalonego terminu  uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną . Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzonych i ocenionych sprawdzianów i kartkówek najpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu.W trakcie prac klasowych , uczeń zobowiązany jest do zachowania szczególnej dyscypliny.W przypadku kontaktowania się uczniów między sobą w czasie pisania nauczyciel ma prawo do obniżenia oceny.

Kartkówka – to rodzaj pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia materiału z ostatniej jednostki lekcyjnej. Stosuje się ją w zależności od potrzeb nauczyciela, bez konieczności wcześniejszej powtórki i zapowiedzi. Czas przewidziany na przystąpienie do napisania zaległej pracy wynosi dwa tygodnie od powrotu ucznia do szkoły lub ustalany jest indywidualnie z nauczycielem. Po przekroczeniu ustalonego terminu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Odpowiedź ustna – nauczyciel ma prawo do sprawdzenia wiedzy ucznia w formie ustnej z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych. Przy odpowiedzi ustnej, ocenianiu podlegają poziom merytoryczny, poprawne stosowanie terminów i nazw historycznych oraz kultura wypowiedzi. Wystawiając ocenę za wypowiedź ustną nauczyciel dokonuje jej uzasadnienia.

Prowadzenie zeszytu – Zeszyty przedmiotowe (ćwiczenia) z historii sprawdzane są według schematu: systematyczność prowadzenia zeszytu ( kompletność notatek, zadań domowych) oraz estetyka .Zeszyt ucznia podlega ocenie raz w semestrze.

Praca na lekcji – nauczyciel może ocenić aktywność ucznia na lekcji. Systematyczność pracy na lekcji ucznia można oceniać znakiem plus(+) 3 plusy ocena bardzo dobra, znakiem minus (-) , 3 (-)ocena niedostateczna.

Referat – jest samodzielną pracą ucznia, który korzystając z różnych źródeł informacji dokonuje opracowania danego zagadnienia, a następnie prezentuje efekty swojej pracy na forum klasy.

Nauczyciel może zadać uczniowi kilka pytań z zakresu referowanego materiału. Nauczycielzaproponuje uczniom dwa razy w semestrze pracę w formie referatu z której uczniowie mogą lecz nie muszą skorzystać.

Zadania domowe:1. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych

2. Zadając pracę domową nauczyciel określa wymagania związane z jej wykonaniem

3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać terminu i sposobu wykonywania pracy domowej.

4. Niewykonanie pracy domowej zostaje odnotowane przez nauczyciela w dzienniku  jako ,, -  ‘’

Elementy brane pod uwagę przy ocenie pracy domowej:właściwa treść zadania, wykonanie i estetyka

Projekt:Raz w roku uczniowie klas VI - VIII pracują w grupach opracowując projekt , którego temat zostaje wybrany przez przedstawiciela grupy drogą losowania.Przy ocenie projektu brane są pod uwagę następujące elementy:zawartość merytoryczna projektu, pomysłowość, estetyka pracy, sposób przekazania wiedzy,umiejętność współpracy w grupie.

Prace plastyczne, plakat – zgodność z tematem , estetyka, własna inwencja.

Udział w konkursach-uczniowie, którzy biorą udział w konkursach historycznych i otrzymali przynajmniej 70% punktów możliwych do zdobycia otrzymują ocenę celującą ( w wadze 4)

Raz w semestrze uczniowie  klasy IV, a uczniowie klas V – VIII dwa razy,   mają prawo zgłosić nieprzygotowanie bez podania przyczyny (nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów). Zgłoszenie nieprzygotowania powinno nastąpić przed rozpoczęciem lekcji, w klasie przy biurku nauczyciela.

Bieżące ocenianie uwzględnia założenia zawarte w WO. Uczeń nie ma prawa na pracach pisemnych ,,ściągać”. Każda taka próba kończy się odebraniem pracy i wystawieniem oceny niedostatecznej.

 Oceny z prac pisemnych wystawiane są według przeliczenia punktów  na ocenę według  obowiązującej skali progów procentowych;

0 – 30% niedostateczny

31- 50% dopuszczający

51- 74% dostateczny

75- 90% dobry

91- 97% bardzo dobry   98- 100% celujący

W przypadku ucznia z zaleceniem dostosowania wymagań przelicznik jest następujący;

0- 25% niedostateczny

 26- 45% dopuszczający

 46- 74 % dostateczny

 75- 85 %  dobry

 86- 94 % bardzo dobry

 95- 100% celujący

Warunki wystawiania ocen semestralnych i końcoworocznych

Ocena semestralna i końcoworoczna jest wystawiana z przynajmniej z 4 ocen cząstkowych w klasie IV oraz z  co najmniej 6 ocen w klasach V- VIII.               Podstawą ich wystawienia jest średnia ważona ocen .                                            Przydziela się następujące wagi ;waga 4 praca klasowa, sprawdzian, projekt,  konkursy na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim

waga 3- kartkówka, odpowiedź ustna,  sprawdzian semestralny ,

waga 2- praca domowa, prace dodatkowe ( album, plakat , gazetka, udział w apelu )                                                                                                                         waga 1- aktywność na lekcji (ustna), karty pracy, ćwiczenia, praca w grupie, diagnoza

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny

.

.