Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Społeczna Szkoła Podstawowa w Słowinie

Gimnazjum

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T

 

 

SPOŁECZNEGO  GIMNAZJUM


W SŁOWINIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁOWINO-2015

 

ROZDZIAŁ  I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Szkoła nosi nazwę Społeczne Gimnazjum.

2.Społeczne Gimnazjum w Słowinie, zwane dalej Szkołą, jest prowadzone i nadzorowane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

3.Siedzibą szkoły jest budynek w miejscowości Słowino 78 uzyczony przez Gminę Darłowo.

4. Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szkoły i Wsi w Słowinie "Ku Przyszłości".

5. Nadzór nad szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

6.  Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym prace szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być sprzeczne , a także powtarzać kwestii roztrzygniętych w statucie.

 

§ 2

 

 1. Szkoła jest trzyletnim gimnazjum, której ukończenie umożliwia kontynuowanie nauki
  w szkołach ponadgimnazjalnych.
 2. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia gimnazjum, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
 4. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia.
 5. Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 6. Szkoła zapewnia uczniom warunki twórczego rozwoju, także poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych oraz w granicach swoich możliwości zapewnia opiekę zdrowotną.
 7. Działalność dydaktyczno-wychowawcza i profilaktyczna oraz działalność organów szkoły i organizacji działających na terenie szkoły prowadzona jest w zgodzie z przepisami prawa i zasadami pedagogiki.
 8. Realizacja celów szkoły może być wspierana na warunkach uzgodnionych z Dyrektorem przez osoby prawne i fizyczne, instytucje i organizacje.

9.

§ 3

 

1.

 1. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu szkoły bezpośrednio oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i  Samorządzie  Uczniowskim.

 

§ 4

 

 1. Społeczne Gimnazjum w Słowinie może współpracować z instytucjami oświatowymi
  i poza oświatowymi w celu udoskonalania procesu dydaktycznego oraz zdobywania środków finansowych wspomagających rozwój placówki.
 2. Zgodę  na  podjęcie  działalności  lub  współpracy  przez   Stowarzyszenie, organizacje

i  instytucje, o  których  mowa  w pkt.1  wyraża  Dyrektor Szkoły po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 5

 

 1. Nauczyciele mają prawo nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi
  z dyrektorem metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej, statutu i innych przepisów prawa.

Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych wybierają program nauczania oraz podręcznik z zestawu programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego lub opracowują własne programy zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków
i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania.

 

§ 6

 

 1.  Szkoła jest pracodawcą w rozumieniu art.3 Kodeksu Pracy.
 2. Nauczyciele  są  zatrudnieni  zgodnie  z  przepisami Kodeksu  Pracy, Kartą  Nauczyciela
  w  zakresie  określonym  ustawą o systemie oświaty oraz  uchwałami  organu prowadzącego.
 3. Pozostali pracownicy zatrudnieni są zgodnie z  przepisami Kodeksu  Pracy i  uchwałami  organu prowadzącego.
 4. Kierownikiem  zakładu  pracy  w  rozumieniu  Kodeksu  Pracy  jest  Dyrektor, który  nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z  nauczycielami i innymi pracownikami, realizuje uprawnienia i odpowiada za wykonywanie obowiązków  nałożonych na kierowników jednostek organizacyjnych przez powszechnie obowiązuje przepisy.
 5. Dyrektor Szkoły zawiera także inne umowy niezbędne do właściwego  funkcjonowania placówki.

 

§ 7

 

 1. Działalność szkoły nie ma charakteru zarobkowego. Szkoła finansowana jest dotacji budżetowych, a  także  że  środków  organu  prowadzącego oraz darowizn przekazywanych   przez  donatorów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 8

 

1. Szkoła zapewnia uczniom warunki do pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej
i wyznaniowej.

2. Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu
20 listopada 1989r.

 

§ 9

 

Szkoła może umożliwić nauczanie integracyjne, zakładające udostępnienie istniejącego systemu szkolnictwa osobom niepełnosprawnym.

W celu efektywnego wspierania rozwoju dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych Szkoła zapewnia:

1)   szeroko pojętą komunikację z uczniem,

2)   indywidualne programy edukacyjno  – rewalidacyjno  - terapeutyczne, dostosowane do potrzeb rozwojowych   i możliwości dzieci,

3)   program wychowania usprawniającego przy uwzględnieniu specyficznej roli nauczyciela,

4)   spójność oddziaływań realizowana w silnej współpracy z rodziną i zmierzająca do jak największej samodzielności dziecka,

5)   nowoczesną technologię, m.in. komputerowe wspomaganie nauczania oraz poszukiwanie sposobów aktywizacji dziecka poprzez tworzenie sytuacji umożliwiających samodzielne działanie, dokonywanie wyborów, podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za wybór,

6)   integrowanie oddziaływań oraz realizowanych programów nauczania na szczeblu planowania pracy z poszczególnymi uczniami.

 

§ 10

 

W celu umożliwienia pełnego rozwoju osobowości dziecka poprzez udział w  życiu społecznym Szkoła zapewnia:

1)   realizację obowiązku szkolnego dla uczniów,

2)   zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym kontynuowanie nauki w szkołach gimnazjalnych,

3)   dokonanie świadomego wyboru przez absolwentów dalszego kierunku kształcenia,

4)   rozwijanie zdolności, dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych),

5)   rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego oraz osobistych zainteresowań,

6)   rozwój zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych  - poprzez organizowanie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć sportowych i innych form zajęć pozalekcyjnych,

7)   udział w zajęciach wyrównawczych i reedukacyjnych w celu wyrównania braków 
u uczniów mających trudności w nauce,

8)   poznanie dziedzictwa kultury regionalnej, narodowej,  światowej i europejskiej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki  języka polskiego oraz własnej historii i kultury,

9)   efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich,

10) kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, aby w ten sposób przygotować młodzież do pracy w warunkach współczesnego świata,

11) naukę religii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci.

 

§ 11

 

 1. Szczegółowe  cele i zadania Szkoły określa dokument pod nazwą „Program wychowawczy szkoły” i „Program profilaktyki” dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
 2. Realizacja „Programu wychowawczego szkoły” i „Programu profilaktyki”, o którym mowa w ust.1 ma na celu osiągnięcie oczekiwanego wizerunku ucznia kończącego dany etap edukacyjny oraz wizerunku absolwenta gimnazjum, opracowanego przez Radę Pedagogiczną Szkoły.
 3. Program wychowawczy szkoły i Program  profilaktyki uchwala Rada Rodziców
  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  i Samorządem Uczniowskim.
 4. W oparciu o program wychowawczy szkoły i program profilaktyki konstruowany jest plan pracy wychowawcy klasowego.
 5. Program  wychowawczy szkoły i program profilaktyki może być modyfikowany
  w zależności od priorytetów wychowawczych i profilaktycznych przyjętych na dany rok lub lata szkolne, z zachowaniem procedury uchwalania, o której mowa w ust. 3.
 6. Szkoła umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga, psychologa, logopedy oraz pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sławnie filia
  w Darłowie.
 7. Praca nauczycieli wspomagana jest badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz współpracą z Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Komisariatem Policji, Strażą Graniczną i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Darłowie

 

§ 12

 

1. Szczegółowe zasady systemu oceniania, klasyfikowania i promowania określa dokument pod nazwą „Wewnątrzszkolny System Oceniania”.

2.  Dokument, o którym mowa w ust.1, nie może być sprzeczny z zapisami Rozdziału 3a

 i 3b     Ustawy o Systemie Oświaty dotyczących klasyfikowania i promowania uczniów oraz organizacji sprawdzianu zewnętrznego (CKE) dla uczniów klas III-ich gimnazjum. Wewnątrzszkolny System Oceniania uchwala Rada Pedagogiczna. Wychowawcy klas zapoznają uczniów i rodziców z WSO.

3. W oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania w ramach zespołów przedmiotowych tworzony jest Przedmiotowy System Oceniania. Wewnątrzszkolny  System  Oceniania może  być  modyfikowany z zachowaniem  procedury, o której mowa   w ust.2.

 

§ 13

 

 1. Szkolny zestaw programów nauczania dopuszcza  do użytku szkolnego dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania w formie przedmiotowego systemu oceniania.
 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (w ciągu trzech pierwszych tygodni) informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach  i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
 4. Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej  i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Szkolne zespoły przedmiotowe mogą tworzyć wspólne zestawy programów nauczania.
 6. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują uczniów do uczestniczenia
  w konkursach (zawodach) przedmiotowych i innych.
 7.  Nauczyciel przedmiotu orzeka o obowiązku uczęszczania na zajęcia wyrównawcze.
 8.  Dyrektor Szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki.
 9. Wniosek do Dyrektora, za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, może złożyć:

1)   uczeń, za zgodą rodziców,

2)   rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

3)   wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 1. Rodzice kierują swoje dzieci - wypełniając stosowny wniosek - na naukę religii
  w momencie podjęcia przez nie nauki w gimnazjum. Dla uczniów nieuczęszczających na naukę religii organizuje się naukę etyki zgodnie z odrębnymi przepisami,
 2. Rodzice wycofują swoje dziecko z nauki religii w danej klasie w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do Dyrektora Szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego,
 3. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

 

§ 14

 

1. Wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek realizować program wychowawczy szkoły  i program profilaktyki obowiązujący w szkole.

2. Treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz podczas wszystkich zajęć pozalekcyjnych.

3. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

5. Każdy wychowawca klasy ma obowiązek podczas pierwszych zajęć w danym roku szkolnym przedstawić swoim wychowankom szczegółowe zagadnienia planu wychowawcy klasowego, spójnego z zapisami „Szkolnego Programu Wychowawczego”.

6. W procesie wychowania każdy nauczyciel ma obowiązek ściśle współpracować
z rodzicami uczniów,  w szczególności tych, którzy mają trudności w nauce.

 

§ 15

 

1.W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące zasady działania:                                 

1)   w celu wyeliminowania napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniowi zostanie zapewniona pomoc w ramach zespołu wyrównania wiedzy oraz indywidualna pomoc pedagogiczna nauczycieli i kolegów,                                 

2)   w kontekście rozwiązywania trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka (wywiady środowiskowe), rozmowa z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek, natomiast
w przypadkach szczególnych kontakt z Poradnią Rodzinną lub innymi instytucjami wspomagającymi pracę Szkoły,                             

3)   uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porady
i  pomocy udzielać będzie wychowawca poprzez rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy.

2. W przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży zakłada się stałą  i systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych, współpracę z instytucjami wspomagającymi szkoły (Policja, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Sąd Rodzinny).

 

§ 16

 

1. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców w Szkole organizuje się zebrania z rodzicami, podczas których rodzice mają prawo do:                   

1)   zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi w danej klasie i całej Szkole oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,          

2)   uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów
i przyczyn trudności  w nauce,                                

3)   uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,                    

4)   wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Zespołu opinii na temat pracy Szkoły.

2. Wszyscy nauczyciele, wychowawcy,  zobowiązani są do uczestniczenia w zebraniach
z rodzicami, a wychowawcy klas do zorganizowania dodatkowo, co najmniej pięć razy
w ciągu roku szkolnego spotkania  z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

ORGANY SZKOŁY 

 

§ 17

 

Organami   Szkoły  są:

 1. Dyrektor. 
 2. Rada  Pedagogiczna.
 3. Rada  Rodziców.
 4. Samorząd Uczniowski.

 

§ 18

 

 1. Działalność Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego określają regulaminy wewnętrzne, które nie mogą być sprzeczne z prawem i postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Uchwały organów szkoły mogą być zawieszone lub uchylone  uchwałami Rady Pedagogicznej
 3. Decyzje  i  opinie  Rady  Pedagogicznej, Rady  Rodziców  i Samorządu Uczniowskiego zapadają  w  formie  uchwał  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy członków. Na  wniosek  jednego  z  członków  organu  zarządza  się  głosowanie  tajne.
 4. Posiedzenia  organów  są  protokołowane.
 5. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
 6. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje:  Radę Rodziców  i Samorządu Uczniowskiego.
 7. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
 8.  Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów,  a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 14 dni.
 9. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
 10. Uchwały  organów Szkoły  winny  być  udostępnione  członkom  społeczności  szkolnej. Organy Szkoły mają obowiązek udzielania sobie wzajemnych informacji
  w  nieprzekraczalnym  terminie 10  dni.
 11. Nieuwzględnienie opinii organu Szkoły przez organ prowadzący, Dyrektora lub Radę Pedagogiczną wymaga wyjaśnienia na piśmie. Termin, o którym mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio.

 

§ 19

 

1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych decyzjach  i planowanych działaniach lub decyzjach przez:

1) zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Szkoły,

2)  ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń,

3)  zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracyjno – ekonomicznych   i obsługi Szkoły  z kadrą kierowniczą Szkoły, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas
i  Dyrektorem Szkoły.            

4)  apele szkolne,

2. Wszystkie organy Szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania  młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów Szkoły.

 

§ 20

 

1. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami Szkoły lub wewnątrz niego, Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do:                             

1)   zbadania przyczyny konfliktu,                            

2)   wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej przewodniczących organów będących stronami.

2. Spory pomiędzy Dyrektorem Szkoły a innymi organami Szkoły rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący Szkołę albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§ 21

 

1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem zgłoszony na wniosek ucznia lub jego rodzica w formie pisemnej lub ustnej rozwiązują:                         

1)   wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy,                               

2)   dyrektor  - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy,

2. Od orzeczenia Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego Szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą:

a)

b)

3. W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora Szkoły, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego Szkołę.

4. Konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący Szkołę.

5. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Szkoły:

1)   Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły.

2) W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego Szkołę.

 

§ 22

 

 1. Organy Szkoły, z własnej inicjatywy lub na wniosek Stowarzyszenia, mają prawo wyrażania opinii i składania wniosków w  każdej sprawie dotyczącej Szkoły
  i  przedstawienia  ich  właściwym  adresatom.
 2. Organy Szkoły  (z  wyjątkiem  Dyrektora) nie  mogą  reprezentować  Szkoły na zewnątrz (chyba że uzyskają upoważnienie organu prowadzącego szkołę lub Dyrektora).

 

 

 

 

 

 

 

 

DYREKTOR

 

§ 23

 

 1. Organ prowadzący nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz dokonuje pozostałych czynności z zakresu stosunku pracy.
 2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
  a w szczególności:
  1. sprawuje nadzór pedagogiczny,
  2. opracowuje i przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia:

a)  program dydaktyczno-wychowawczy szkoły,

b)  arkusz organizacyjny szkoły,

c)  plan finansowy szkoły zawierający preliminarz budżetowy szkoły,

d)  okresowe sprawozdania z działalności szkoły, w tym roczne sprawozdanie finansowe,

e)  perspektywiczny plan rozwoju szkoły,

 1. niezwłocznie przekazuje do wiadomości organowi prowadzącemu zalecenia
  i polecenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 2. podejmuje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły w przypadku nieprzestrzegania obowiązków, o których mowa w § 22 ust. 3.
 3. dysponuje środkami finansowymi szkoły – wielkość i rodzaj zobowiązań prawnych i finansowych zaciąganych samodzielnie przez dyrektora może być ograniczona uchwałą organu prowadzącego,
 4. organizuje przyjmowanie uczniów zgodnie z zasadami rekrutacji  zawartymi
  w Regulaminie Pracy Szkoły,
 5. odpowiada za przestrzeganie preliminarza budżetowego, właściwe zabezpieczenie mienia szkoły oraz za prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej,
 6. podejmuje decyzje o przyznawaniu nagród pieniężnych nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz stypendiów uczniowskich w ramach zatwierdzonego preliminarza,
 7. zapewnia warunki do działalności innych organów szkoły,
 8. realizuje uprawnienia i odpowiada za wykonywanie obowiązków nałożonych na kierowników jednostek organizacyjnych przez powszechnie obowiązujące przepisy,
 9. organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 10. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego,
 11. decyduje o zwalnianiu ucznia z projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach (długotrwała usprawiedliwiona nieobecność, nieszczęśliwe zdarzenie losowe i inne) na udokumentowany wniosek rodzica (prawnych opiekunów),
 12. określa w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego,
 13. dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze 8 dni dla gimnazjum,
 14. dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 15. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach wolnych od nauki,
 1. Dyrektor  bierze  udział  w  posiedzeniach  organu  prowadzącego  i  organów  Szkoły zwołanych  na  jego  wniosek. W  innych  posiedzeniach  bierze  udział  na   ich  zaproszenie.
 2. Dyrektor  winien  być  powiadomiony  i  ma  prawo  uczestniczyć  we  wszystkich zebraniach  ogółu  uczniów  lub  rodziców  zwoływanych  przez  opiekunów  klas, organy  Szkoły  lub  Stowarzyszenie.
 3. Wykonuje  inne  zadania  wynikające  z  przepisów  szczególnych.
 4. Dyrektor Szkoły ma prawo:
  1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,
  2. zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły,
  3. decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Szkoły i jego bieżącym funkcjonowaniu,
  4. gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na potrzeby szkoły,

7.

 1. poziom uzyskanych przez Szkołę wyników nauczania i wychowania oraz  opiekę nad uczniami,
 2. zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i statutem Szkoły,
 3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku Szkoły i podczas zajęć organizowanych przez Szkołę oraz stan sanitarny i stan ochronny ppoż. budynku,
 4. celowe i zgodne z prawem wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Szkoły,
 5. zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,
 6. mienie będące na stanie Szkoły,
 7. realizację arkusza organizacyjnego Szkoły,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie śródrocznych i rocznych wyników klasyfikacji
  i promowania uczniów,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
  w Szkole,
 10. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów,
 12. dopuszcza   do   użytku   szkolnego,   po   zasięgnięciu   opinii   Rady   Pedagogicznej,   zaproponowany   przez   nauczyciela   program   nauczania   ogólnego.   Przed   dopuszczeniem   może zasięgnąć opinii:

a) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Posiadającego wykształcenie wyższe 
i  kwalifikacje   wymagane     do   prowadzenia     zajęć     edukacyjnych,    dla   których  program     jest przeznaczony, lub

b)   konsultanta lub doradcy metodycznego, lub

c)   zespołu     nauczycielskiego,     zespołu     przedmiotowego       lub   innego    zespołu     problemowo- zadaniowego.

13) Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły

 

 

RADA  PEDAGOGICZNA

§ 24

 

 1. Rada  Pedagogiczna  jest  organem  odpowiedzialnym  wraz  z  Dyrektorem  za  realizację  programu  wychowawczego  i  podejmującym  związane z  tym  decyzje,
  a  także  jest  organem  opiniodawczo-doradczym  Dyrektora  Szkoły.
 2. W  skład  Rady  Pedagogicznej  wchodzą  wszyscy  pracownicy pedagogiczni Szkoły bez względu na wymiar czasu pracy oraz Dyrektor.
 3. Przewodniczącym  Rady  Pedagogicznej  jest  Dyrektor.
 4. Zebrania  Rady Pedagogicznej  zwołuje  jej  przewodniczący  z  własnej  inicjatywy zgodnie  z  planem  pracy  opracowanym  na  początku  każdego  roku  szkolnego oraz 
  w  miarę   bieżących  potrzeb, lub  na  wniosek  1/3  jej  członków  lub  też  na  wniosek  innych  organów Szkoły lub  Stowarzyszenia. Zebrania  są  protokołowane.
 5. Rada  Pedagogiczna pracuje  w  oparciu  o  uchwalony  przez  siebie  regulamin.
 6. W  zebraniach  Rady  Pedagogicznej  mogą  uczestniczyć  z  głosem  doradczym  osoby  zaproszone  przez  Dyrektora  za  zgodą  lub  na  wniosek  Rady  Pedagogicznej.                                                                     
 7. Przewodniczący  przygotowuje  i  prowadzi  zebrania  Rady  Pedagogicznej  oraz  jest  odpowiedzialny  za  zawiadomienie  wszystkich  jej  członków  o  terminie  i  porządku  zebrania  zgodnie  z  regulaminem.

§ 25

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)  podejmowanie uchwał w sprawie śródrocznych i rocznych wyników klasyfikacji
i  promocji uczniów,

b)  określanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

c)  zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

d)  przedstawianie organowi prowadzącemu do zatwierdzenia projektu innowacji lub eksperymentu pedagogicznego.

 1. Rada Pedagogiczna  opiniuje w szczególności:

a)  organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych, 

b)  perspektywiczny plan rozwoju szkoły,

c) propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 26

 

1.  Rada Pedagogiczna dla realizacji swoich zadań, może tworzyć komisje i zespoły oraz określać zakres i tryb ich prac. Przewodniczącego zespołu lub komisji powołuje Dyrektor.

2.  Rada Pedagogiczna w szczególności może tworzyć zespoły przedmiotowe składające się
z nauczycieli danego przedmiotu lub nauczycieli grupy przedmiotów pokrewnych.
Cele i zadania zespołu przedmiotowego mogą w szczególności obejmować:

a)  zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
a także uzgadniania opinii w sprawie wyboru programu nauczania,

b)  wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania,

c)  organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli odbywających staż,

d)  współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

e)  wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole innowacyjnych (autorskich)
i eksperymentalnych programów nauczania.

3. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę.

4. Nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

 

Samorząd Uczniowski

 

§ 27

 

 1. Samorząd Uczniowski jest organem reprezentującym społeczność uczniów szkoły.
 2. Samorząd Uczniowski składa się z przedstawicieli klas wybranych w tajnych wyborach przez zebrania ogółu uczniów poszczególnych klas.
 3. Szczegółowe zasady wyboru przedstawicieli klas do Samorządu Uczniowskiego oraz tryb pracy  Samorządu Uczniowskiego określa jej regulamin.
 4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 5.  Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
 6. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

1)   rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,

2)   kształtowanie umiejętności  zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny,

3)   organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków  szkolnych,

4)   przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów,

5)   współdziałanie z  władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie  w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych,

6)   dbanie o mienie szkolne,

7)   organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce,

8)   rozstrzyganie sporów między uczniami ( sąd koleżeński),

9) dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor szkoły.

 

 1. Samorząd Uczniowski  jest uprawniony do:

1)   przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły,        

w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,

2)   przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno  – wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb  i zainteresowań uczniów,

3)   wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży,

4)   udziału w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej,

5)   wydawania gazetek, prowadzenia kroniki,

6)   współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży,

7)   zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkolnych o uczniach, poręczeń za uczniów,

8)   udziału przedstawicieli  – z  głosem doradczym  – w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,

9)   wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej,

10) dysponowania,  w porozumieniu z opiekunem, funduszami  będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież.

 

 

 

 

RADA  RODZICÓW

 

§ 28

 1. Rada  Rodziców  jest  organem  reprezentującym  społeczność rodziców.
 2. Zasady  tworzenia  Rady  Rodziców  uchwala  ogół  rodziców  uczniów.
 3. Zasady  wyboru  przedstawicieli  do  Rady  i  tryb  pracy  Rady  Rodziców  określa jej  regulamin, który  nie  może  być  sprzeczny  ze  Statutem Szkoły.

3.  W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych  w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

4.  W wyborach, o których mowa w ust. 3, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

5.  Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 3.

6.  Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Szkoły
z wnioskami  i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

7.  Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

8. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Pracy Rady Rodziców.

9. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły:                

 1. współudział w bieżącym i perspektywicznym programie prac Szkoły,
 2. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,
 3. współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych Szkoły,
 4. współpraca ze środowiskiem lokalnym, samorządem i zakładami pracy, 
 5. organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, Szkole i środowisku lokalnym,  
 6. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowanego przez nauczycieli i programu profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli 
  i rodziców, 
 7. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły, 

 

ROZDZIAŁ IV

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 29

 

1.W Szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora Szkoły

2.Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora Szkoły określa Dyrektor Szkoły

 

§ 30

 

1.W szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracyjnych i ekonomicznych oraz pracowników obsługi.

2.Ilość etatów ustala arkusz organizacyjny na dany rok szkolny.

3.Zasady zatrudniania pracowników szkoły oraz ich zakresy czynności regulują odrębne przepisy.

 

§ 31

 

Pracownicy pedagogiczni Szkoły to: Dyrektor Szkoły, nauczyciele, w tym nauczyciele świetlicy, biblioteki,  pedagog, logopeda.

 

§ 32

 

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1) efektywna realizacja programu kształcenia, stałe podnoszenie jakości kształcenia
w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętym w placówce programem, tj. programem wychowawczym Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

2) sporządzenie planu dydaktycznego z przedmiotu nauczanego w danej klasie
i przedstawienie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły,

3) sprawdzanie na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności uczniów
i odnotowywanie nieobecności,

4)  rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki,

5)   prawidłowa realizacja podstawy programowej i dążenie do osiągnięcia  jak najlepszych wyników,

6)   tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno  – wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się
i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej
i zespołowej,

7)   indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce,

8)   kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do

czynnego uczestnictwa w życiu Szkoły, rodziny, środowiska i kraju,

9)   upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej,

10) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno – resocjalizacyjnej,

11) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów,

12) zachowanie bezstronności w ocenie uczniów, częsta ocena wiadomości i umiejętności ucznia,

13) poznanie osobowości, warunków  życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego, pozytywnych cech charakteru,

14) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy
w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych itp.,

15) prowadzenie klasy  – pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony sprzęt,  środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych  i opiekuńczych, troska o wystrój i estetykę klasy,

16) współpraca z wychowawcami klas oraz organizacjami  młodzieżowymi działającymi na terenie Szkoły,

17) dbałość o estetykę podręczników, zeszytów i innych przyborów szkolnych  używanych przez ucznia,

18) prowadzenie zajęć profilaktyczno  – resocjalizacyjnych z uczniami zagrożonymi lub

niedostosowanymi społecznie,

19) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej,

20) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej z realizacją zadań dydaktyczno – wychowawczych lub wychowawczo – opiekuńczych,

21) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez:

a) udział w konferencjach metodycznych,

b) kształcenie podyplomowe lub kontynuowanie studiów zaocznych.

22) prowadzenie ( zleconego przez Dyrektora) wychowawstwa klasy oraz zajęć z uczniami

zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego, a realizującymi obowiązek szkolny w Szkole,

23) opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów

organizowanych    w dni wolne od pracy nauczyciela,

24)  prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

25)  pełnienie obowiązków podczas dyżurów w szkole wg harmonogramu dyżurów.

 

 

§ 33

 

Prawa nauczycieli przedstawiają się następująco:

1)   nauczyciel decyduje o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników i  środków

dydaktycznych   w nauczaniu swego przedmiotu,

2)   w przypadku prowadzenia koła przedmiotowego, koła zainteresowań lub innych zajęć

pozalekcyjnych, decyduje  o doborze treści programowych,

3)   decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów, zgodnie
z kryteriami zawartymi w zarządzeniu MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz kryteriami zawartymi w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,

4)   decyduje o ocenie zachowania swoich uczniów, zgodnie z przepisami zawartymi WSO.

5)   wnioskuje w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,

6)   czynnie uczestniczy w opiniowaniu spraw istotnych dla życia Szkoły,

7)  podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków  służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

8)  organ prowadzący Szkołę i Dyrektor Szkoły  są zobowiązani z urzędu występować
w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla niego uprawnienia zostaną naruszone.

 

 

 

 

§ 34

 

1. Nauczyciel odpowiada  służbowo przed Dyrektorem Szkoły, organem prowadzącym Szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:

 1. poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć edukacyjnych,
 2. stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych.

 

§ 35

 

1. Nauczyciel szkoły odpowiada służbowo przed władzami Szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie, za:

1)   tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

2)   nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub
w wypadku pożaru,

3)   zniszczenie lub stratę elementów majątku lub wyposażenia szkolnego przydzielonego mu przez Dyrektora Szkoły, a wynikłego z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z kodeksem pracy.

3. Nauczyciele mianowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 „ Karty Nauczyciela” z 1982r.

 

§ 36

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub bloków przedmiotowych, lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas  tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe
i problemowo – zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

3. Cele i zadania zespołu obejmują:

1)   zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów

nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

2)   podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń,

3)   poszerzanie  i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji itp.,

4)   wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz narzędzi pomiaru

dydaktycznego,

5)   organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

6)   współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich

wyposażenia,

7)  opiniowanie przygotowywanych w szkole programów nauczania.

 

§ 37

 

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział ( klasę) opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli  uczących  w tym oddziale ( klasie), zwanemu dalej „ wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje się oddziałem przez  cały okres nauczania tj. w kl. I – III gimnazjum  z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:                   

1)   przeniesienia nauczyciela,                           

2)   długotrwałej nieobecności,                                

3)   braku efektów pracy wychowawczej,                       

4)   na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) uczniów danej klasy obecnych na zebraniu, stanowiących co najmniej 80% ogółu rodziców klasy.

 

§ 38

 

1. Do zadań wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
a w szczególności:

1)   troska o  właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce,

2)   czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem      

i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu,

3)   utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami powierzonej klasie w celu ustalenia jednolitych sposobów udzielania im pomocy w nauce,

4)   interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych, którzy napotykają na trudności, analizowanie problemu wspólnie z zespołem klasowym,

5)   dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do Szkoły, badanie przyczyn absencji, udzielanie pomocy uczniom, którzy opuścili zajęcia szkolne,

6)   organizowanie czytelnictwa uczniów, pobudzanie ich do współdziałania z nauczycielem

bibliotekarzem, organizowanie współzawodnictwa czytelniczego,

7)   zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych, interesowanie się udziałem uczniów w różnych formach zajęć,

8)   kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości
i współdziałania, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej wśród nich więzi koleżeństwa
i przyjaźni,

9)   podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,

10) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy i Szkoły, organizowanie różnych form samoobsługi,

11) utrzymywanie stałego kontaktu z opiekunami organizacji uczniowskich, interesowanie  się udziałem uczniów w pracy tych organizacji,

12) wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w Szkole, poza nim, badanie przyczyn

niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie  środków zaradczych w porozumieniu  

z zespołem uczniowskim, nauczycielami i rodzicami ( opiekunami),

13) udzielanie szczegółowej pomocy, rad, wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych

sytuacjach życiowych i wychowawczych,

14) interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumiewanie się w tej sprawie z lekarzem

szkolnym, rodzicami ( opiekunami) uczniów,

15) wdrażanie do dbania o higienę i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp      

w Szkole i poza nią,

16) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ( opiekunami) w sprawie postępów w nauce         

i zachowaniu uczniów, indywidualne rozmowy z rodzicami (opiekunami),

17) omawianie problemów wychowawczych na zebraniach rodzicielskich,

18) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy i innych czynności dotyczących klasy, zgodnie z zarządzeniami  władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły, uchwałami Rady Pedagogicznej oraz:

a) prowadzenie dziennika lekcyjnego  i arkuszy ocen klasy,

b) pisanie opinii o uczniach do innych szkół, poradni itp.,

c) wypisywanie świadectw promocyjnych i świadectwa ukończenia Szkoły,

19) opracowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy w ścisłym powiązaniu
z całokształtem pracy wychowawczej w Szkole,

20) zapoznanie uczniów i rodziców ( opiekunów) z zasadami klasyfikowania i promowania uczniów,

21) organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji

materialnej wspólnie z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, jak również powołanymi do tego instytucjami   i organizacjami    w postaci:

a) bezpłatnych  posiłków w stołówce,

b) pomocy finansowej przy zakupie podręczników,

c) pomocy przy pozyskiwaniu odzieży,

22) wybranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego,

23) tworzenie tradycji w zespole klasowym i wykorzystywanie ich walorów opiekuńczo  –

wychowawczych,

24) opracowanie wspólnie z klasą planu uczęszczania do teatru, kina, na koncerty itp., planu

organizowania imprez klasowych i udziału klasy oraz poszczególnych uczniów w imprezach

ogólnoszkolnych.

2. Wychowawca ma prawo do:                         

1)   współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami ( opiekunami) uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,                     

2)   uzyskanie pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej w swej pracy

wychowawczej od Dyrektora Szkoły i instytucji wspomagających Szkołę,                  

3)   ustanawiania przy współpracy z klasową i szkolną Radą Rodziców własnych form

wynagradzania i motywowania wychowanków.

3. Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za:
1)   osiąganie celów wychowania w swojej klasie,

2)   integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców ( opiekunów) wokół programu wychowawczego i profilaktycznego klasy i Szkoły,

3)  poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom będącym w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej,

4)   prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

 

§ 39

 

1. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z porady merytorycznej
i metodycznej ze strony Dyrektora Szkoły, zespołu wychowawczego, poszczególnych nauczycieli.

2. Początkującym nauczycielom wychowawcom Dyrektor Szkoły przydziela w pierwszym roku opiekuna spośród doświadczonych nauczycieli i czyni go odpowiedzialnym za pomoc udzieloną temu nauczycielowi.

 

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

 

  Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:

1) w zakresie pracy pedagogicznej:

a)  udostępnianie zbiorów,

b)   udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych          

i tekstowych,

c)   informowanie uczniów i nauczycieli o nowych nabytkach,

d)  inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego i jego szkolenie,

e)   prowadzenie różnych form informacji o książkach

f)   przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako  użytkowników informacji
w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych i w miarę możliwości wycieczek do bibliotek pozaszkolnych,

g)  udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom, opiekunom, organizacjom  młodzieżowym i kołom zainteresowań w przeprowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno  – wychowawczych  w bibliotece   i w przygotowaniu imprez czytelniczych,

2)  w zakresie pracy organizacyjnej:

a)  gromadzenie i ewidencję zbiorów,

b)   konserwację i selekcję zbiorów,

c)   opracowanie biblioteczne zbiorów,

d)   organizację warsztatu informacyjnego,

e)   organizację udostępniania zbiorów,

3)  w zakresie współpracy z rodzicami i instytucjami wychowania równoległego:

a)  poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, informowanie rodziców          

o czytelnictwie uczniów,

b)   organizowanie, w miarę potrzeb i możliwości, wycieczek do bibliotek różnych sieci        

i ośrodków informacji,

c)   uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych.

 

§ 40

 

PEDAGOG SZKOLNY

 

1. Dyrektor Szkoły zatrudnia pedagoga szkolnego do którego obowiązków należy
w szczególności:

 1. rozpoznawanie warunków życia i nauki ze szczególnym uwzględnieniem uczniów sprawiających trudności w realizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 2. opracowywanie wniosków dotyczących pomocy uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
 3.  podejmowanie decyzji w sprawach:

a) kierowania uczniów na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

b) ustalania tematów samokształcenia nauczycieli odnośnie zagadnień resocjalizacji, patologii społecznych, rozwoju dziecka w wieku szkolnym itp.,

c) kierowanie pedagogizacją rodziców,

 1. pozyskiwanie informacji na temat sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną i planowanie działań wychowawczych zapobiegających patologiom,
 2. współpraca z organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie wspólnego oddziaływania na rzecz uczniów wymagających opieki i pomocy wychowawczej,
 3. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy
  z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 4. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności
  w wychowaniu własnych dzieci,
 5. czuwanie nad kompletowaniem odpowiedniej dokumentacji uczniów podczas edukacji,
 6. utrzymywanie stałych kontaktów z lokalną poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 7. przekazywanie nauczycielom zaleceń poradni dotyczące pracy kompensacyjno- wyrównawczej z przebadanymi uczniami,
 8. wnioskowanie w razie potrzeby o kierowanie spraw uczniów zagrożonych niedostosowaniem lub niedostosowanych społecznie do sądu dla nieletnich,
 9. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej,
 10. organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,
 11. udzielanie pomocy uczniom przeżywającym niepowodzenia szkolne na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych, środowiskowych i szkolnych,
  1.  udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom z trudnościami wychowawczymi,
  2. wspiera uczniów szczególnie uzdolnionych,

15) prowadzenie i nadzorowanie we współpracy ze szkolną służbą zdrowia, nauczycielami biologii, wychowania do życia w rodzinie i wychowawcami profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, palenia tytoniu, używaniu dopalaczy i innych substancji szkodliwych dla zdrowia  oraz współdziałanie w wychowaniu zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zapobieganiem HIV (AIDS)  i narkomanii,

16) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych na rzecz uczniów
w zakresie wyboru przez nich dalszego kierunku kształcenia,

17) koordynowanie działań związanych z dalszą realizacją obowiązku szkolnego w innych placówkach oświatowo-wychowawczych,

 1. współpraca z wychowawcami i innymi pracownikami Szkoły
  w egzekwowaniu od uczniów przestrzegania ustaleń Statutu Szkoły,
 2. dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w Zespole oraz prezentowanie jej na posiedzeniach Rad Pedagogicznych,
 3. semestralne i roczne sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na Radach Pedagogicznych,
 4. monitorowanie i ewaluacja wybranych obszarów pracy Szkoły oraz prezentacja wyników na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
 5. Reprezentowanie  interesów szkoły na zewnątrz w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,

2.  Pedagog szkolny prowadzi następującą dokumentację:

a) roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej,

b) dziennik pedagoga szkolnego, zawierający ramowy rozkład pracy w tygodniu
i wykonywane czynności,

c) ewidencję uczniów wymagających opieki wychowawczej,

d) teczki indywidualne dzieci i młodzieży, zawierające dokumentację prowadzonych badań,

e) zeszyt kontaktów z rodzicami.

3. Pedagog szkolny odpowiada, tak jak każdy nauczyciel, służbowo przed dyrektorem szkoły i Kuratorem Oświaty.

4. Szczegółowy zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności zawierają odrębne przepisy.

5.  Dyrektor Szkoły może zlecić pedagogowi  wykonywanie dodatkowych prac.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

§ 41

 

1.  Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań.

2.  W szczególności uczeń ma prawo do:

a)  oddziaływania na życie szkoły poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Uczniów,

b)  zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami
i kryteriami,

c)  jawnej i umotywowanej oceny zachowania oraz postępów w nauce,

d)  ubiegania się o pomoc stypendialną organizowaną przez szkołę, organ prowadzący lub władze Społecznego Towarzystwa Oświatowego,

e)  korzystania z zajęć pozalekcyjnych oraz  z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez klasę lub szkołę,

f)   zgłaszanie nauczycielom i organom szkoły wniosków i postulatów dotyczących szkoły i spraw uczniowskich,

g) opieki wychowawczej i warunków zapewniających w szkole bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony
i poszanowania godności osobistej.

3.  Do obowiązków ucznia należy:

a)  udział w zajęciach lekcyjnych i systematyczne przygotowywanie się do nich,

b)  dbałość o dobre imię szkoły oraz poszanowanie jej mienia,

c)  przestrzeganie porządku szkolnego, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne
i innych uczniów,

d)  przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej oraz poza szkołą.

4.  Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów określa regulamin szkoły.

5.  W szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

UCZNIOWIE SZKOŁY I ICH RODZICE

§ 42

 

1. Do szkoły może być zapisany każdy uczeń posiadający świadectwo do danej klasy na podstawie pisemnej deklaracji rodziców.

2.  Rodzice mogą w każdym czasie zdecydować o przeniesieniu ucznia do innej szkoły,
w takim przypadku deklaracja, o której mowa w pkt.1 zostaje unieważniona.

3. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje Dyrektor Szkoły, prowadząc księgę dzieci

 

§ 43

 

1. Uczeń ma prawo do:

1)   zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym  z wymogami stosowanego w Szkole systemu oceniania,

2)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

3)   opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo,

4)   życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

5)   rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

6)   korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego oraz specjalnych form pracy dydaktycznej,

7)   przejawiania  własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich  możliwości Szkoły; wyrażania opinii i  wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,

8)   przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,

9)   poszanowania godności  własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania  w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu,

10) jawnego wyrażania opinii dotyczących  życia Szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,

11) organizowania  działalności kulturalnej,  oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie
z  własnymi potrzebami   i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

12) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością szkolną,

13) reprezentowania Szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,

14) do pomocy socjalnej w następującej formie:

   a)   uczniowie z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej mają możliwość sfinansowania w całości lub części kosztów obiadów, zakupu podręczników lub odzieży z funduszu GOPS i Urzędu Gminy,

b)   przed wydaniem decyzji organ finansujący pomoc może przeprowadzić wywiad  środowiskowy lub rozmowy z zainteresowanymi rodzicami w miejscu ich zamieszkania;

15) do korzystania z pomieszczeń i terenów szkolnych - tylko w obecności nauczyciela lub rodziców, którzy zadeklarują taką formę pomocy Szkole,

16)  do skorzystania z telefonu stacjonarnego w przypadkach uzgodnionych z rodzicami (prawnymi  opiekunami),

17)  do samodzielnego powrotu do domu za pisemną zgodą rodziców.

 

 

§ 44

 

1.  Uczeń ma obowiązek:

1)  przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły,

2)  systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,

3)  uczestniczenia we wszystkich uroczystościach i imprezach o charakterze ogólnoszkolnym 

odbywających się  w czasie godzin lekcyjnych (nieobecność ucznia odnotowana jest

w dzienniku lekcyjnym i obejmuje liczbę godzin ujętych w  planie nauczania na dany dzień),

4)    w czasie zajęć zachowywania należytej uwagi i zabierania  głosu, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela,

5)   odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonywania w domu,

6)   godnego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz pozostałych uczniów, a także  przestrzegania zasad kultury współżycia ,

7)   wykonywania poleceń wydawanych przez wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi,

8)    dostosowania się do organizacji nauki w Szkole: uczniom zabrania się biegania po korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, samowolnego oddalania się z budynku Szkoły, 

9)   dbania o bezpieczeństwo i zdrowie  własne oraz swoich kolegów - uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu,  używania i dystrybucji narkotyków i innych  środków odurzających zarówno w budynku Szkoły jak i poza nim;

10)  troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły; uczeń ma obowiązek przynoszenia obuwia zmiennego (wyłącznie  miękkiego  i tekstylnego),

11)  podporządkowania się zaleceniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego,

12)  zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodzica oraz w wyniku  decyzji  wychowawcy,   nauczycieli,

13) usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności w Szkole pisemnym  „usprawiedliwieniem” od rodziców (prawnych opiekunów) albo od lekarza lub ustnie (osobiście lub telefonicznie) przez rodziców w ciągu trzech dni od ostatniego dnia nieobecności, która podlega usprawiedliwieniu. W razie  wątpliwości co do rzetelności usprawiedliwienia wychowawca może przed usprawiedliwieniem nieobecności skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami),

14)  pokrycia kosztów wyrządzonych szkód materialnych,

15)  uczniom zabrania się pozostawiania w szatni przedmiotów wartościowych i pieniędzy,

16) przybywania punktualnie na zajęcia lekcyjne, a w przypadku spóźnienia zobowiązany jest udać się do sali, w której odbywają się zajęcia. 

17) podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów znajdujących się w pomieszczeniu oraz instrukcji obsługi urządzeń pod nadzorem nauczyciela -  opiekuna,

18) zachowania schludnego wyglądu i noszenia stroju szkolnego na terenie szkoły (ustalonego wg odrębnych przepisów).

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

§ 45

 

1.  Termin rozpoczynania i kończenia ferii świątecznych, zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.  Szczegółowe terminy, o których mowa w ust. 1 oraz organizację nauczania, wychowania
i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły.

 

§ 46

 

 1. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas Szkoły decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie  pisemnego podania rodziców.
 2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może przyjmować uczniów w kolejności zgłoszeń.
 3. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej  w szkole publicznej oraz niepublicznej, o uprawnieniach szkoły publicznej, a także odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł oraz podania rodziców.

 

§ 47

 

1.  Organizację stałych, okresowych, obowiązkowych i fakultatywnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz profilaktycznych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie arkusza organizacji z uwzględnieniem możliwości uczniów, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.  Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale.

 

 

 

 

§ 48

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa:            
  1. arkusz organizacyjny  opracowany przez Dyrektora Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami, zatwierdzony przez organ prowadzący, 
  2. tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Szkoły zgodnie z arkuszem organizacyjnym,
  3. szkolny plan nadzoru pedagogicznego, 
  4.  szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.
 2. "Kalendarz nowego roku szkolnego" przygotowany przez Dyrektora Szkoły powinien być podany uczniom i rodzicom przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym i powinien zawierać terminy rozpoczynania i kończenia zajęć, terminy przerw  w nauce, terminy ustalenia stopni i ocen, terminy posiedzeń klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej.
 3. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia  15 czerwca, szkolny zestaw

podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

 1. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.
 2. W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić
  w trakcie roku szkolnego.

 

§ 49

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział  złożony z uczniów, realizujących w roku szkolnym  wszystkie przedmioty obowiązkowe, określone planem nauczania.

 1. W strukturze organizacyjnej gimnazjum znajdują się klasy I-III.. Liczba

uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 24 uczniów.

2) Oddział składa się z uczniów, którzy w kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym
z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do  użytku szkolnego lub autorskim wewnątrz-szkolnym programem zgodnym z podstawami programowymi, zatwierdzonymi przez Radę Pedagogiczną szkoły.

3) Organizację stałych, obowiązkowych, dodatkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony
i higieny pracy.

2.Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo – lekcyjnym.

 1. W klasach I – III gimnazjum  godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 2. W szczególnych przypadkach (np. ze względu na organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, wycieczek) Dyrektor Szkoły ma prawo zmienić czas trwania godzin lekcyjnych.
 3. Przerwy międzylekcyjne trwają od 5 do 30 minut.
 4. Podział na grupy na niektórych zajęciach edukacyjnych regulują odrębne przepisy.
 5.  Nauczanie języków obcych jest organizowane z podziałem na grupy
  z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych.
 6. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Rada Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, rekreacyjno-sportowe, nauczania  języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne, które można prowadzić poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, międzyklasowych   i międzyszkolnych.
 7. Zajęcia dodatkowe oraz ich podział na grupy mogą być organizowane w ramach środków posiadanych przez Szkołę w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 8. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym (zajęcia lekcyjne obowiązkowe, dodatkowe, indywidualne i  pozalekcyjne) określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 50

 

Szkoła może przyjmować  słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół  wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia między Dyrektorem Szkoły a daną placówką.

 

§ 51

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy
o regionie.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjno-obsługowi oraz rodzice uczniów.

3. Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

4. Biblioteka czynna jest według harmonogramu ustalonego przez nauczyciela bibliotekarza      

i zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 52

 

 1. Realizacji celów i zadań biblioteki dokonuje się poprzez:

1) gromadzenie zbiorów:

  a) księgozbioru podręcznego, lektur oraz literatury dla młodzieży,

  b) czasopism przedmiotowo  – metodycznych, literatury z zakresu pedagogiki i psychologii dla  nauczycieli,

 c) pomocy audiowizualnych.

2) opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3) udostępnianie zbiorów czytelnikom.

4) organizację warsztatu czytelniczego.

5) pracę pedagogiczną przy stosowaniu różnych metod, form i środków propagowania czytelnictwa oraz realizację programu „ Przysposobienie czytelnicze i informacyjne”.

6) współpracę z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Uczniów.

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie
  z organizacją roku szkolnego.
 2. Czas pracy nauczycieli bibliotekarzy określają oddzielne przepisy.
 3. W bibliotece systematycznie dokonuje się selekcji księgozbioru, wycofując egzemplarze nieaktualne i nieprzydatne w pracy Szkoły oraz zaczytane. Czasopisma społeczno – kulturalne oraz prasa codzienna -przechowywane są przez rok, czasopisma metodyczne – przez 5 lat.
 4. Inwentaryzację księgozbioru przeprowadza się na wniosek Dyrektora Szkoły, co najmniej raz na 5 lat (wówczas okres udostępniania księgozbioru zostaje skrócony).
 5. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczyciela bibliotekarza sprawuje Dyrektor Szkoły, zapewniając odpowiednie wyposażenie warunkujące pracę biblioteki oraz bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.
 6. Wydatki biblioteczne obejmują zakupy nowych pozycji, ich konserwację, zakup mebli, druków bibliotecznych, materiałów piśmiennych oraz pomocy dydaktycznych.
 7. Wydatki na potrzeby pracy biblioteki zapewnia dyrektor z budżetu Szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKA

 

§ 53

 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi Szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych. Zasady organizacji przerw międzylekcyjnych i pełnienia dyżurów określa  Regulamin dyżurów

2. Uczniom nie wolno samodzielnie opuszczać budynku i terenu Szkoły

3. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren Szkoły i korzystania z urządzeń elektronicznych: telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 i MP4, aparatów fotograficznych i kamer itp.

4. W czasie zajęć szkolnych uczniom nie wolno bez powiadomienia oraz uzyskania zgody osoby prowadzącej zajęcia utrwalać wizerunku oraz głosu osób uczestniczących w zajęciach, a także transmitować takich danych.

5. Sposób kontrolowania i egzekwowania przestrzegania tych zasad określa Regulamin Szkoły.

 

§ 54

 

Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo  w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie Szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:

1)   Podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i dodatkowych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia, który reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

2)  Nauczyciel zobowiązany jest również  do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć oraz o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

3)  Obowiązkiem nauczycieli i wszystkich jest zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły i w razie potrzeby zwracanie się z zapytaniem o podanie celu pobytu oraz zawiadomienie Straży Miejskiej lub Policji  o fakcie przebywania osób postronnych.

5)   Podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

 

§ 55

 

Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych i zajęć dodatkowych:

1) z chwilą przyjścia ucznia do Szkoły na:

a) zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe, poprzez które rozumie się zajęcia

wyszczególnione  w odpowiednim ramowym planie nauczania,

b) zajęcia dodatkowe, poprzez które rozumie się zajęcia organizowane przez Szkołę oraz płatne z budżetu Szkoły, ale nie wprowadzone do planu nauczania (dodatkowy  język obcy, koła zainteresowań, itp.),

c) zajęcia pozalekcyjne, inne niż wymienione w pkt.1 lit.a i b,  płatne przez rodziców (inne

organizacje lub    stowarzyszenia) uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych,    a w szczególności nauczyciela prowadzącego te zajęcia,

2) pracownicy, o których mowa w pkt. 1, lit.c) są zobowiązani do:

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach,

b) do systematycznego kontrolowania pod względem BHP miejsca, w którym  są prowadzone

zajęcia,

c) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia
o zagrożeniu Dyrekcji Szkoły,

d) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych i niezwłoczne reagowanie na nagłą, nie zapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie o tym właściwego wychowawcy, który powiadamia o fakcie rodziców (prawnych opiekunów) w trybie określonym w Regulaminie Szkoły,

e) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły,

f) wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,

g) odprowadzania uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowania tam porządku.

3) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (informatyka, fizyka, chemia, technika) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów,

4)  nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego sprawdza:

a) sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,

b) dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,

c) dostosowuje wymagania i formę do możliwości fizycznych uczniów,

d) asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie,

e) nie wydaje uczniom przed zajęciami kuli, oszczepu, dysku, ciężarów oraz sprzętu skoczni

wzwyż.

 

§ 56

 

1. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć (obowiązkowych i dodatkowych), w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie ustalanego przez Dyrektora Szkoły harmonogramu.

2. Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela.

3. Nauczyciele pełnią dyżury wg wywieszonego grafiku.

4. Dyżury pełnione są przed lekcjami, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po lekcjach
w budynku szkolnym i na placu zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

5. W czasie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych obowiązki właściwe dla nauczyciela dyżurnego pełni nauczyciel prowadzący dane zajęcia.

6. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć pozalekcyjnych obejmuje czas od chwili przyjścia uczniów na zajęcia do chwili opuszczenia przez uczniów Szkoły po zajęciach.

7. Dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach.

8. W razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

9. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia  Pedagoga Szkolnego  lub Dyrekcję.

10. Pedagog Szkolny lub Dyrekcja powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe oraz rodziców.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 57

 

1.  Statut szkoły może być zmieniony uchwałą rady pedagogicznej, z inicjatywy własnej lub na wniosek jednego z organów szkoły.

2.  Jeżeli liczba zmian w statucie jest znaczna, Dyrektor Szkoły opracowuje i ogłasza w formie

obwieszczenia tekst jednolity statutu.

§ 58

 

Osoby wchodzące w skład władz organu prowadzącego mogą być związane ze szkołą stosunkiem pracy lub umową-zlecenia.

 

§59

 

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez następujące dokumenty:

   1)  Wewnątrzszkolny system oceniania                                        

   2)   Program profilaktyki szkoły                                                

   3)   Program wychowawczy szkoły                                                         

   Dokumenty te stanowią integralną część Statutu Szkoły.

 

§ 60

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 61

 

Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

§ 62

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2013 r.

 

Zakończono na § 62

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny

.

.